Aanpak bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico's, de cijfers van 2022

[Contact us for a price]
 

Het Directeurenoverleg Bodem heeft de voortgangsrapportage over de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s voor 2022 vastgesteld. 

Jaarlijks wordt de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s gemonitord. Het directeurenoverleg bodem heeft op 16 maart 2023 de rapportage over 2022 (pdf, 1.6 MB) vastgesteld.

Landelijk zijn in 2022 in totaal 1674 spoedlocaties gerapporteerd. In 2021 betrof dat 1643 spoedlocaties. Er zijn dus 31 aanvullende locaties gerapporteerd, waarvan bij 10 de sanering is gestart, bij 1 alweer is afgerond en bij 20 de sanering nog moet starten. Het aantal aanvullend gerapporteerde locaties is vergelijkbaar met voorgaande jaren. In totaal is inmiddels 53 % van de spoedlocaties (885 van de 1674) afgehandeld (al dan niet met nazorg). Bij de overige locaties is de sanering in uitvoering (636 locaties, 39%) of moet de sanering nog starten (153 locaties, 9 %). In de periode tussen de uitvraag in 2021 en 2022 is de sanering op 50 locaties aangevangen en op 63 locaties afgehandeld.

Nadere analyse van de 153 spoedlocaties waarbij de sanering nog niet is gestart laat zien dat op vrijwel alle locaties (132) de sanering voor 2026 zal aanvangen. Bij elke locatie zijn er specifieke omstandigheden waarom er nog niet is gestart met de sanering. Soms is het een kwestie van tijd, maar het gaat ook om weerbarstige projecten die veel inspanning vragen om in uitvoering te krijgen. Aan betreffende overheden wordt aanbevolen prioriteit te blijven geven aan het in uitvoering krijgen van de  deze saneringen.

Voor de 636 spoedlocaties die in uitvoering zijn geldt dat de aanpak ver gevorderd is omdat voor vrijwel alle locaties waar een bronaanpak is voorzien, de bronaanpak al is afgerond of in uitvoering is. Ook is op vrijwel alle locaties ook de pluimaanpak in uitvoering. Voor het grootste deel bestaat dat uit monitoring van de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit.

De bevoegde overheden hebben gezamenlijk 361 locaties (betreft zowel spoedlocaties als andere gesaneerde locaties) in beheer waarbij sprake is van actieve nazorg.

Er zijn in totaal 24 gebieden in Nederland waar sprake is van een gebiedsgericht grondwaterbeheer, waarbinnen de grondwaterverontreiniging veroorzaakt door in totaal 196 spoedlocaties en 186 niet-spoedlocaties wordt beheerd.

Er resteren nog 8 waterbodemlocaties die volgens overgangsrechtelijke bepalingen uit de Wbb ingevolge de Waterwet moeten worden aangepakt. Voor een cluster van 4 van deze locaties is de sanering in voorbereiding en voorzien in 2024.

3-4-2023, Bron: Bodemplus.nl