Abonnementsvoorwaarden Support Schreurs Groep B.V.

Definities

Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ‘Schreurs Groep B.V.’ een abonnement- overeenkomst heeft gesloten. Een abonnee wordt als ‘Supportlid’ geregistreerd binnen Schreurs Groep B.V..

Abonnement: De rechtsverhouding waarbinnen ‘Schreurs Groep B.V.’ zich verbindt om periodiek aan de ‘abonnee’ informatie te leveren via de website, email en helpdesk, tegen vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door ‘abonnee’ dient te worden voldaan.

Abonnementsovereenkomst: de ‘overeenkomst’ tussen ‘Schreurs Groep B.V.’ en ‘abonnee’ betreffende een abonnement, gekenmerkt als ‘Supportcontract’.

Website: www.schreurs-groep.nl

Toepasselijkheid

De onder deze abonnementsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘Scheurs Groep B.V.’ met betrekking tot het aangaan van Abonnementsovereenkomst. 

Wijziging voorwaarden

‘Schreurs Groep B.V.’ behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de ‘Abonnee’ per email of via de website.

Abonnementsovereenkomst/Supportcontract

Abonnementsovereenkomst kan digitaal worden afgesloten per mail of via onze website. Schreurs Groep B.V. bevestigt de abonnementsovereenkomst per email. Het abonnementstarief staat op de website gepubliceerd en zal eens in de zoveel worden geïndexeerd. 

Schreurs Groep B.V. is zonder opgaaf van reden gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een abonnementsovereenkomst te weigeren.

Schreurs Groep B.V. is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de website welke toegankelijk is voor abonnees, te wijzigen. Hierbij draagt Schreurs Groep B.V. er zorg voor dat de inhoud ook na de wijziging kwalitatief en kwantitatief in redelijke verhouding zal blijven staan tot het abonnementstarief.

Duur

Een Abonnementsovereenkomst heeft, tenzij anders overeengekomen, een looptijd van twaalf maanden vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. (factuurdatum) 

Verlenging, wijziging, opzegging en beëindiging

Een abonnement wordt stilzwijgend verlengd tegen het op dat moment geldende abonnementsprijs met eenzelfde periode als de duur van de looptijd; 12 maanden.

Tenzij de abonnee het abonnementsovereenkomst schriftelijk per email heeft opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Opzegging dient minimaal 30 kalenderdagen plaats te vinden voor einddatum van de huidige looptijd. Indien wordt opgezegd binnen deze 30 kalenderdagen voor einddatum van de huidige looptijd van het abonnement, zal de abonnementsovereenkomst beëindigd worden na de verlenging en beëindigen per einddatum van de opvolgende looptijd.

Schreurs Groep B.V. behoudt zich het recht om leden die misbruik maken van de helpdesk (tijdelijk) de toegang tot de helpdesk te ontzeggen of het abonnement per direct te beëindigen. Er is dan geen recht op terugvordering van het abonnementsgeld. Misbruik wordt vastgesteld naar oordeel van Schreurs Groep B.V.

Prijs

Schreurs Groep B.V. kan de prijzen van het abonnement jaarlijks eenzijdig aanpassen, onder meer op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Schreurs Groep B.V. stelt de abonnee tenminste 1 maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk per email op de hoogte van de prijswijziging.

De abonnee kan bij prijswijzigingen het abonnement schriftelijk opzeggen als genoemd in de vorige bepaling.

Facturering
De als gevolg van de Abonnementsovereenkomst door de Abonnee verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Abonnementen worden, tenzij anders is overeengekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. De betaling van een abonnement dient te geschieden voor de datum van ingang van de nieuwe periode.

Bij achterstallige/te late betaling worden kosten voor debiteurbewaking in rekening gebracht ter hoogte van 2 % van het abonnementsbedrag.

Overdracht rechten

Het is een abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schreurs Groep B.V., rechten en/of plichten verbonden aan het abonnement, over te dragen aan een derde. Schreurs Groep B.V. kan de rechten en/of plichten overdragen aan een derde indien schriftelijk overeengekomen.

Schreurs Groep B.V.
BTW NL861758304
KvK 80674100 Eindhoven

Op alle met ons gesloten overeenkomsten is de “RVOI (Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau)2011” van toepassing. Deze kan worden opgevraagd.