Achtergrondwaarden en risicogrenzen ten behoeve van onderbouwing Maximale Waarden PFAS voor toepassen van grond en baggerspecie

[Contact us for a price]
 

Een memo is uitgegeven door RIVM over de Achtergrondwaarden en risicogrenzen ten behoeve van onderbouwing Maximale Waarden PFAS voor toepassen van grond en baggerspecie. Aanleiding voor de actualisatie van de Maximale Waarden uit het Tijdelijk Handelingskader PFAS is de publicatie van de gezondheidskundige grenswaarde voor vier PFAS door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA; European Food Safety Authority).

Op basis van deze nieuwe grenswaarden zijn de humane risicogrenzen voor PFAS in bodem opnieuw berekend. De opnieuw berekende humane risicogrenzen voor bodem zijn niet lager dan de huidige Maximale Waarden uit het Tijdelijk Handelingskader. Dit
betekent dat de huidige Maximale Waarden (‘3-7-3’ µg/kg) ook voldoen aan de beschermingsdoelen en -niveaus van het besluit Bodemkwaliteit na implementatie van het EFSA advies.

Wanneer wordt gekozen voor hogere Maximale Waarden dan de ‘3-7-3’, bijvoorbeeld in het kader van gebiedsspecifiek beleid, dan adviseert het RIVM om bij toetsing rekening te houden met de gecombineerde toxiciteit van mengsels van PFAS. Daarnaast wordt geadviseerd om rekening te houden met risico’s voor de grondwaterkwaliteit als gevolg van het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem. Dit kan bijvoorbeeld door aanvullende toepassingseisen te stellen of een locatieof gebiedsspecifieke beoordeling uit te voeren.

Tenslotte wordt geadviseerd om het risico voor de grondwaterkwaliteit op termijn expliciet mee te wegen in de onderbouwing van normering voor toepassen van grond en bagger met de afleiding van risicogrenzen voor uitloging.

Bijlage: Memo Achtergrondwaarden en risicogrenzen t.b.v. onderbouwing Maximale Waarden PFAS voor toepassen grond en baggerspecie