Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Schone as van afval legt het af tegen de goedkopere vuile variant'

[Contact us for a price]
 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT geeft antwoord op kamervragen over het artikel 'Schone as van afval legt het af tegen de goedkopere vuile variant'

Aanleiding
Op 14 februari jl. heeft u vragen van het lid Haverkort ontvangen over het artikel ‘Schone as van afval legt het af tegen de goedkopere vuile variant’ (kenmerk: 2023Z02535). U beantwoordt de vragen van de Kamer met bijgevoegde brief.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd om, indien akkoord, de bijgevoegde brief met antwoorden op de Kamervragen te ondertekenen.
Kernpunten
- De Kamervragen gaan over het artikel 'Schone as van afval legt het af tegen de goedkopere vuile variant', dat op 11 februari jl. is gepubliceerd door Trouw. In het artikel wordt beschreven dat “vuile” bodemas wordt toegepast, terwijl schone bodemas ongebruikt blijft liggen.1 In het artikel geeft een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een korte reactie.
- Bodemas kan worden toegepast als korrelvormige bouwstof of als toeslagmiddel in beton of grondstof voor immobilisaat, als de producten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. In het kader van het Circulair Materialenplan – ter vervanging van het Afvalbeheerplan - en een in dat kader op te stellen milieueffectrapport (MER) wordt het immobiliseren van afvalstoffen meegenomen en bekeken in hoeverre dit past binnen de doelen van de circulaire economie. Na afronding van het milieueffectrapport kan worden beoordeeld of aanpassing van het huidige beleid of regelgeving nodig is.
- De beantwoording van de Kamervragen heeft langer geduurd dan de gebruikelijke termijn omdat het vraagstuk meerdere dossiers binnen het ministerie raakt. Goede afstemming was noodzakelijk. Ook is contact opgenomen met de sector om de beantwoording van vraag zes af te stemmen. Dit betreft de invulling van de Green Deal door het bedrijfsleven. 

Krachtenveld
Het signaal dat schone bodemas ongebruikt bij opwerkingslocaties blijft liggen, is bekend. Het is een vraagstuk dat de aandacht heeft. Op ambtelijk niveau heeft in 2022 hierover een gesprek plaatsgevonden met de Vereniging Afvalbedrijven. De gesprekken worden voortgezet. Zo heeft u recent een brief van de Blue Phoenix Group ontvangen, waarin u wordt verzocht verder in gesprek te gaan met de sector. Dit ambtelijke gesprek wordt momenteel gepland.

5-4-2023, Bron: Rijksoverheid.nl

bijlage 1 (beantwoording-kamervragen-over-het-artikel-schone-as-van-afval-legt-het-af-tegen-de-goedkopere-vuile, 372 Kb) [Download]

bijlage 2 (bijlage-1-onderliggende-beslisnota-kamervragen-over-artikel-schone-as-van-afval-legt-het-af-tegen-de, 124 Kb) [Download]