Besluit tot wijziging Bbk versnelling gebiedsspecifiek beleid PFAS

[Contact us for a price]
 

Op 13 december 2019 is een besluit tot stand gekomen tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS.

Het wijzigingsbesluit betreft een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit waarmee een versnelling wordt beoogd van de voorbereidingsprocedure die moet worden gevolgd voor het nemen van besluiten tot vaststelling van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor het toepassen van grond of baggerspecie die is verontreinigd met PFAS. Hierdoor moeten problemen die zich voordoen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie, sneller kunnen worden opgelost. Met de inwerkingtreding met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt met een beroep op de grote maatschappelijke gevolgen die de PFAS-problematiek met zich meebrengt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten. Ook wordt afgeweken van de standstill periode uit artikel 92, tweede lid, van de Wet bodembescherming.

Download de bijbehorende documenten:

Bron: officielebekendmakingen.nl