SCHREURS GROEP

Besluit van tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

[Contact us for a price]
 

Description

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt ingevolge artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer bekend dat een ieder gedurende vier weken na dagtekening van deze Staatscourant schriftelijk zijn zienswijze naar voren kan brengen over onderstaand ontwerp van een algemene maatregel van bestuur.

Uw zienswijze kunt u op de volgende manieren indienen:

 • 1. bij voorkeur per e-mail naar:

  inspraakLAVS@minienm.nl, met in de onderwerp regel de tekst ‘reactie wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012’, of

 • 2. per brief naar het volgende adres:

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

  Postbus 30945

  2500 GX Den Haag

  onder vermelding van ‘reactie wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012’

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van , nr. IENW/BSK-2018/185569, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de artikelen 9.2.2.1, eerste lid, 9.2.2.1b, 9.5.7, derde en vierde lid, en 11a.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer en art. 2, tweede lid, van de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr. );

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van , nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Klik hier voor meer informatie en de wijzigingen