Bodem onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders – 5 dgn

[Contact us for a price]
 

Deze meerdaagse cursus is speciaal samengesteld voor handhavers, toezichthouders en beleidsmakers. Naast de basiskennis van de bodemwetgeving verschaft deze cursus inzicht in de mogelijkheden van handhaving van het Besluit bodem kwaliteit (onder de Omgevingswet). De cursus is geschikt voor alle handhavers, zowel op lokaal als landelijk niveau. 

De cursus bodem onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders bestaat uit 5 onderdelen:

 • Algemene kennis van bodem en grond incl. de bijbehorende besluiten en regelgeving.
 • De achtergronden en eisen aan graven en saneren onder de Omgevingswet
 • De algemene regels en achtergronden van het Besluit bodemkwaliteit.
 • Verdieping: de verschillende aspecten van het keuren van grond, bagger en bouwstoffen worden doorgelopen, van kader en doelstelling tot en met de toetsing aan de eisen in het Besluit bodemkwaliteit onder de Omgevingswet. 
 • De verschillende wijze waarop het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gehandhaafd kán worden en gehandhaafd wordt, welke bevoegdheden een handhaver heeft en welke gegevens opvraagbaar zijn ook straks onder de Omgevingswet.  Welke ruimte biedt de omgevingswet, hoe om te gaan met de regelgeving binnen een omgevingsplan en in de praktijk?

Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
Het doel van de cursus is om een goede basis te vormen voor toezichthouders en handhavers die zelfstandig het veld in gaan, tevens kan de cursus een goede opfriscursus vormen voor ervaren toezichthouders.

Let op: u kunt alle dagen zoals hieronder aangegeven ook 'afzonderlijk' volgen. 

Bodem onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders bestaat uit de volgende 5 cursusdagen

Dag 1: Basis bodemwetgeving

  • Wat is bodem? 
   • Bodemopbouw
   • Bodemeigenschappen
   • Welke grondsoorten waar in Nederland
  • Overzicht wet- en regelgeving
   • Wet bodembescherming
    • geval van ernstige bodemverontreiniging
    • historische en nieuwe verontreinigingen
   • Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
   • Omgevingswet
    • hoe is bodem opgenomen in de Omgevingswet?
    • waar zijn de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit gebleven?
   • Relatie met ARBO wetgeving
  • Documenten van overige partijen
   • Beoordelingsrichtlijnen (BRL)
   • CROW publicaties
   • NEN normen
  • Opbouw onderzoek
   • Vooronderzoek
   • Veldwerk
   • Analyses
  • Interpretatie/ Milieuhygiënisch bodemonderzoek in het kort
   • Vooronderzoek
   • Verkennend bodemonderzoek
   • Aanvullend bodemonderzoek
   • Nader bodemonderzoek
   • Partijkeuring

Dag 2: Graven en saneren onder de Omgevingswet

  • Bodem verontreinigingen (grondwater)
   • Veel voorkomende verontreinigen
   • Gedrag van bodemverontreinigingen
   • Toetsingskader bodemverontreiniging
   • Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
  • Wijzigingen Wbb (was-wordt)
  • Overgangsrecht, bruidsschat
  • Instructieregels
   • Lokaal beleid
   • Verdwijning BUS meldingen, Circulaire bodemsanering
  • Milieubelastende activiteit graven & saneren
   • Wat is saneren?
   • Conventioneel of in situ
   • Boven en onder interventiewaarde
   • Melding- en zorgplicht
   • Tijdelijk uitplaatsen
  • Uitvoering van milieubelastende activiteit graven & saneren:
   • Inhoud uitvoeringsplan 
   • Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
   • RAW systematiek
   • Veiligheid bij bodemsanering
   • Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozing)
   • Grondstromen en transportdocumenten

Dag 3: Besluit bodemkwaliteit (OW); algemene regels en achtergronden

  • Omgevingswet en het Bbk (Besluit bodemkwaliteit)
   • Milieubelastende activiteiten (Bal)
   • Hoe is het Bbk opgenomen in de Omgevingswet?
   • Wat staat er in het Bal en wat is achtergebleven in het Bbk
  • Algemeen
   • Doelstelling en wettelijk kader
   • Achtergronden en uitgangspunten Bbk
   • Definities en begrippen
  • Kwaliteit van de uitvoering
   • Certificatie en erkenning personen en instellingen
   • Onafhankelijkheid
  • Opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen
   • Tijdelijke uitname van grond en bouwstoffen
   • (Vergunningsvrije) opslag
  • Toepassen bouwstoffen (Bal en Bbk)
   • Regels en vrijstellingen
   • Bepaling bouwstofkarakter materiaal
   • Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
   • Bepaling samenstelling en emissie
   • Toetsen aan de maximale waarden
   • Samenvoegen en splitsen partijen
   • IBC maatregelen
   • De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
  • Toepassen grond en baggerspecie (Bal en Bbk)
   • Beoordelingskaders; Generiek en maatwerk
   • Kwaliteitsverklaringen
   • Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
   • Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
   • Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
   • Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
   • Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater

Dag 4: Besluit bodemkwaliteit (OW) Verdieping; opslag, hergebruik en toepassen van grond en bouwstoffen

  • Eisen vanuit Omgevingswet (Bal) en Bbk
  • Normstelling Analyses
   • Samenstelling
   • Uitloging, verschillende proeven
   • Rapportage- en bepalingsgrens
  • Toetsen bouwstoffen
   • Regels bij toepassen van bouwstoffen
   • Toetsen bouwstoffen, normen en regels
  • Toetsen grond & bagger
   • Splitsen en samenvoegen
   • Hoe om te gaan bodemkwaliteit en bodemfunctie
   • Keuze uit de stoffenpakketten
   • Toetsen in generiek kader; landbodem
   • Toetsen bij verspreiding baggerspecie
   • Toetsen bij toepassen in oppervlaktewateren
   • Toetsen bij Grootschalige bodemtoepassingen (GBT)
   • Wanneer wel en wanneer geen uitloogonderzoek
  • Diverse oefeningen / casussen

Dag 5: Handhaving bodem onder Omgevingswet

  • Korte herhaling Bbk onder Omgevingswet
  • Bevoegd gezagen
   • Aandachtspunten bij de handhaving
   • Melding aan bevoegd gezag
   • handhaving kwaliteitsverklaringen
   • Keuring
   • Jurisprudentie
  • Rol verschillende bevoegde gezagen en instanties (laatste ontwikkelingen)
   • IL&T
   • Gemeenten
   • Bodemplus 
  • Praktische casussen en vragen uit de praktijk; nu en straks onder de Omgevingswet

 

 • 14, 23 en 28 mei, 11 en 12 juni 2024

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  5 dagen van 09:00 - ca. 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 3.037,- excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum: