Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Plastic en andere chemische stoffen stapelen...
 [Contact us for a price]
Overzicht van contactgegevens van bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De contactgegevens worden gebruikt bij...
 

[Contact us for a price]
Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. "Met deze brief...
 


[Contact us for a price]
Het  RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in...
 

[Contact us for a price]
De Europese Commissie consulteert sinds juli 2021 over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. De herziening...
 

[Contact us for a price]
De handreikingen voor onderzoek naar de aanwezigheid van diffuus lood in de bodem zijn herzien. Overheden en adviesbureaus werken sinds 2018...
 


[Contact us for a price]
Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) nagegaan of het...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over het beleid voor de scheiding van batterijen. Aanleiding is  de...
 

[Contact us for a price]
Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de onthulling dat de overheid vastlegging van stikstof door bodemleven buiten het...
 

[Contact us for a price]
Het Kwalibo-stelsel (kwaliteitsborging bodembeheer) is in 2008 ingevoerd en heeft sindsdien veel opgeleverd, maar er zijn ook...
 

[Contact us for a price]
Een memo is uitgegeven door RIVM over de Achtergrondwaarden en risicogrenzen ten behoeve van onderbouwing Maximale Waarden PFAS voor...
 

[Contact us for a price]
Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland) In Perkpolder (Zeeland) is thermisch gereinigde...
 

[Contact us for a price]
De Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in de vier AMvB’s van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten...
 

[Contact us for a price]
Een kamerbrief over de concretisering van doelen circulaire economie is door S. van Veldhoven aangeboden. Hierin wordt de policy  van PBL...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
In 2020 is ruim 1,5 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Ten opzichte van de voorgaande jaren betekent dit een forse...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht van Zembla, 'Ministerie lakt opnieuw stukken...
 

[Contact us for a price]
Het CCvD Bodembeheer heeft de ontwerpversies van BRL SIKB 6000 versie 6.0, BRL SIKB 7000 versie 7.0 en bijbehorende protocollen, vrijgegeven...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Verkoopverbod voor zand uit de Waddenzee'. Zij...