[Contact us for a price]
Op woensdag 21 februari start de publieke consultatie voor de twee volledige catalogi voor het domein Milieukwaliteit:...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de implementatie (in het bijzonder de monitoring en evaluatie) van de Omgevingswet. De vragen...
 

[Contact us for a price]
Er is een nieuwe pagina ontwikkeld over de regels omtrent het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) beschrijft hoe hij de Tweede Kamer op de hoogte houdt van de invoering van de Omgevingswet en eventuele knelpunten...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Verzamelbrief bodem en ondergrond. Het gaat daarbij...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van een aantal Besluiten die horen bij de Omgevingswet. Het gaat...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen beperkte aanpassingen in het handelingskader voor PFAS....
 

[Contact us for a price]
SIKB heeft de Handhavings UitvoeringsMethode Bodembeheer (HUM Bodembeheer) uitgebracht. Het is een handreiking voor toezicht...
 

[Contact us for a price]
Wij wensen al onze gewaardeerde klanten een voorspoedig en succesvol 2024! Een spannend jaar waarin de Omgevingswet zal domineren. Wij...
 

[Contact us for a price]
Het document bevat een aangepast handelingskader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. De aanpassing geldt vanaf 1 januari...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en...
 

[Contact us for a price]
De Omgevingswet 2024 Video | 27-12-2023 Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. U krijgt met de Omgevingswet te maken...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage 'PFAS in zeeschuim in Nederland' van het Rijksinstituut voor...
 

[Contact us for a price]
De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) treedt op 1 januari 2024 in werking. Het College van Deskundigen Grondstoffen en...
 

[Contact us for a price]
Water en bodem écht leidend laten zijn, begint met een fundamenteel andere houding en benadering van ruimtelijke ingrepen. Maar hoe doe je...
 

[Contact us for a price]
Het bijgevoegde document bevat de Interbestuurlijke Uitvoeringsagenda 2023-2024 Water en Bodem Sturend van provincies, waterschappen,...
 

[Contact us for a price]
Kamerbrief over digitale toegankelijkheid websites Omgevingswet Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over digitale...
 

[Contact us for a price]
Het Centraal College van Deskundigen Recyclinggranulaten heeft de   concept BRL 2508 , voor mengsels van primaire en secundaire grondstoffen...
 

[Contact us for a price]
Met de komst van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming. Voor onder andere lopende bodemsaneringen geldt er in sommige situaties...
 

[Contact us for a price]
De afgelopen twee jaar zijn vier in de wet verankerde normen voor de strategie voor milieuhygiënisch (voor)onderzoek van land- en waterbodem...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van enkele toezeggingen die hij heeft gedaan met betrekking tot de...
 


[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de monitoringsrapportage van 5 werken waarbij Rijkswarerstaat (RWS) Thermisch...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). In de Rbk 2022...