Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de Milieuraad van 20 december 2021....
 

[Contact us for a price]
Minister Ollongren, VNG, IPO en Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen beperkte aanpassingen in het handelingskader voor PFAS....
 


[Contact us for a price]
Last onder dwangsom in verband met overtreding van de toegestane maximale hoeveelheid opgeslagen thermisch gereinigde grond binnen de...
 

[Contact us for a price]
De op 17 november gepubliceerde EU Bodemstrategie onderstreept de baten van gezonde bodems voor de samenleving. De strategie geeft acties en...
 

[Contact us for a price]
Voor het Wetgevingsoverleg Water van 22 november 2021 a.s.wordt de tweede kamer geinformeerd door DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN...
 


[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Toepassing van thermisch gereinigde grond' van het Rijksinstituut...
 

[Contact us for a price]
Minister Ollongren (BZK) deelt de stand van zaken van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet met de Tweede Kamer. De Eerste...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Plastic en andere chemische stoffen stapelen...
 [Contact us for a price]
Overzicht van contactgegevens van bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De contactgegevens worden gebruikt bij...
 

[Contact us for a price]
Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. "Met deze brief...
 


[Contact us for a price]
Het  RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in...
 

[Contact us for a price]
De Europese Commissie consulteert sinds juli 2021 over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. De herziening...
 

[Contact us for a price]
De handreikingen voor onderzoek naar de aanwezigheid van diffuus lood in de bodem zijn herzien. Overheden en adviesbureaus werken sinds 2018...
 


[Contact us for a price]
Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) nagegaan of het...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Weyerberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over het beleid voor de scheiding van batterijen. Aanleiding is  de...
 

[Contact us for a price]
Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de onthulling dat de overheid vastlegging van stikstof door bodemleven buiten het...
 

[Contact us for a price]
Het Kwalibo-stelsel (kwaliteitsborging bodembeheer) is in 2008 ingevoerd en heeft sindsdien veel opgeleverd, maar er zijn ook...
 

[Contact us for a price]
Een memo is uitgegeven door RIVM over de Achtergrondwaarden en risicogrenzen ten behoeve van onderbouwing Maximale Waarden PFAS voor...
 

[Contact us for a price]
Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland) In Perkpolder (Zeeland) is thermisch gereinigde...
 

[Contact us for a price]
De Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in de vier AMvB’s van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten...
 

[Contact us for a price]
Een kamerbrief over de concretisering van doelen circulaire economie is door S. van Veldhoven aangeboden. Hierin wordt de policy  van PBL...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
In 2020 is ruim 1,5 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Ten opzichte van de voorgaande jaren betekent dit een forse...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht van Zembla, 'Ministerie lakt opnieuw stukken...
 

[Contact us for a price]
Het CCvD Bodembeheer heeft de ontwerpversies van BRL SIKB 6000 versie 6.0, BRL SIKB 7000 versie 7.0 en bijbehorende protocollen, vrijgegeven...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Verkoopverbod voor zand uit de Waddenzee'. Zij...
 


[Contact us for a price]
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de voorgang van de implementatie van de Omgevingswet. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks...
 


[Contact us for a price]
Het Ministerie van IenW bereidt een TIJDELIJKE subsidieregeling ter sanering van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen voor....
 

[Contact us for a price]
Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) en minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) informeren de Tweede...
 

[Contact us for a price]
De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle...
 

[Contact us for a price]
NEN start met de herziening van vijf normen voor de strategie van milieuhygiënisch onderzoek en vooronderzoek van land- en...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de rapportages 'De Staat van Ons Water' en 'Staat van de Drinkwaterbronnen' naar de Tweede Kamer....
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstuk XII van de Rijksbegroting. Infrastructuur en Waterstaat...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de signaalrapportage ' Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen' van de Inspectie...
 


[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Het Ministerie van  IenW  Infrastructuur en Waterstaat  heeft het  RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   gevraagd om...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Minister Ollengren heeft een brief naar de tweede kamer verstuurd met daarin de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Zij geeft...
 [Contact us for a price]
 [Contact us for a price]
  De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet bevat regels voor het gebruik van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het...
 

[Contact us for a price]
30 015                  Bodembeleid Nr. 98                   Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de...
 


[Contact us for a price]
Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Het verzoek is...