[Contact us for a price]
De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) treedt op 1 januari 2024 in werking. Het College van Deskundigen Grondstoffen en...
 

[Contact us for a price]
Water en bodem écht leidend laten zijn, begint met een fundamenteel andere houding en benadering van ruimtelijke ingrepen. Maar hoe doe je...
 

[Contact us for a price]
Het bijgevoegde document bevat de Interbestuurlijke Uitvoeringsagenda 2023-2024 Water en Bodem Sturend van provincies, waterschappen,...
 

[Contact us for a price]
Kamerbrief over digitale toegankelijkheid websites Omgevingswet Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over digitale...
 

[Contact us for a price]
Het Centraal College van Deskundigen Recyclinggranulaten heeft de   concept BRL 2508 , voor mengsels van primaire en secundaire grondstoffen...
 

[Contact us for a price]
Met de komst van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming. Voor onder andere lopende bodemsaneringen geldt er in sommige situaties...
 

[Contact us for a price]
De afgelopen twee jaar zijn vier in de wet verankerde normen voor de strategie voor milieuhygiënisch (voor)onderzoek van land- en waterbodem...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van enkele toezeggingen die hij heeft gedaan met betrekking tot de...
 


[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de monitoringsrapportage van 5 werken waarbij Rijkswarerstaat (RWS) Thermisch...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). In de Rbk 2022...
 

[Contact us for a price]
Werkveld IL&T Bodem en grondkwaliteit- bijlage 1, blz. 32 in meerjarenplan uitgelicht: Bodem en grondwaterkwaliteit...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden Ienw) geven antwoord op vragen over de berichtgeving rondom PFAS. De Tweede Kamerleden...
 

[Contact us for a price]
Vanaf 5 september 2023 kan iedereen via een internetconsultatie kennisnemen van het voorstel tot wijziging van het Besluit...
 

[Contact us for a price]
Besluit op een verzoek om informatie over de uitstoot van PFOA en PFAS door de Chemours-fabriek in de recreatieplas het Lammetjeswiel in...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de voorhangprocedure voor het  besluit tot...
 

[Contact us for a price]
SIKB ontwikkelt een nieuwe handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten in relatie tot bodembeheer. In deze...
 

[Contact us for a price]
Vakantie Schreurs Groep: 28 juli 2023 t/m 7 augustus 2023. In deze periode zijn wij niet bereikbaar. Met dringende zaken kunt u per mail...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en...
 

[Contact us for a price]
Op 5 juli 2023, publiceerde de EU een voorstel voor een Richtlijn voor bodemmonitoring en veerkracht. De richtlijn was...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Meer giftige zware metalen komen in...
 

[Contact us for a price]
Op 28 juni 2023 is een  wijziging van de Regeling bodemkwaliteit  in de Staatscourant geplaatst. De wijziging bestaat uit...
 


[Contact us for a price]
Minister De Jonge ( Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer over de Inwerkingtreding van de...