[Contact us for a price]
Bij besluit van 24 november 2020 heeft het college afwijzend beslist op het verzoek van de Stichting om handhavend op te treden tegen het...
 [Contact us for a price]
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT geeft antwoord op kamervragen over het artikel 'Schone as van afval legt het af tegen de...
 

[Contact us for a price]
In het kort Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) voor. In de Rbk...
 

[Contact us for a price]
Het Directeurenoverleg Bodem heeft de voortgangsrapportage over de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s...
 

[Contact us for a price]
Op maandag 27 maart is de publieke consultatie gestart van 2 catalogi binnen het domein Grondwatermonitoring. Het doel van...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek 'Gif in de grond' en waterkwaliteit. Het Tweede...
 

[Contact us for a price]
In het overgangsrecht van de Aanvullingswet bodem ontbreekt in een set wetsartikelen per abuis één verwijzing. Het gevolg van het ontbreken...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Water en Bodem...
 

[Contact us for a price]
De rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2021’ is gepubliceerd. In 2021 is vrijwel evenveel gft gecomposteerd als...
 

[Contact us for a price]
Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op donderdag 16 maart 2023 het Koninklijk Besluit...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2014. Na een hoofdelijke stemming bleek...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 7 maart over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over toezeggingen die gedaan zijn tijdens het...
 

[Contact us for a price]
et ministerie neemt de taken over van de TloKB, waaronder het toetsen van normdocumenten....
 

[Contact us for a price]
Staatsscretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Zij gaat in op...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de samenvatting van het restrictievoorstel PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen). Zij...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de implementatie van de...
 

[Contact us for a price]
Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) presenteert het  Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2023  in de vorm van een...
 

[Contact us for a price]
De bodem is letterlijk en figuurlijk het fundament van ons bestaan, maar die bodem wordt van alle kanten bedreigd. Ook de...
 

[Contact us for a price]
Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers (IenW) biedt de Tweede Kamer de signaalrapportage 'Meer inzicht in en toezicht op certificering' aan. Deze rapportage door...
 

[Contact us for a price]
We gebruiken de bodem steeds intensiever. Denk aan landbouw, woningbouw, recreatie of energievoorziening. Daardoor raakt de bodem steeds...
 

[Contact us for a price]
In de afweging met de interbestuurlijke partijen heeft het belang van duidelijkheid en zorgvuldigheid vooropgestaan. Daarom is er brede...