[Contact us for a price]
NEN heeft de ontwerpen gepubliceerd voor twee herziene Nederlandse normen voor de strategie voor het uitvoeren van verkennend en...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer een toelichting op toegezegde rapportages en informatie...
 

[Contact us for a price]
De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan straks deels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en deels in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Via het Aanvullingsbesluit bodem is het Bbk gewijzigd. Er is nu een geconsolideerde versie van het Besluit bodemkwaliteit ontwikkeld zoals geldend na inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 

[Contact us for a price]
Het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) heeft de normen voor bodemonderzoek op de landbodem aangepast aan de Omgevingswet. Het ontwerp...
 

[Contact us for a price]
18-7-2022 Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS-aandachtslocaties...
 

[Contact us for a price]
Ontwerpbesluiten van de wijzigingen van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving ter uitvoering van het...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer vindt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Dit moet provincies, gemeenten en waterschappen in staat stellen hun voorbereidingen daarop in te richten en ervoor zorgen dat de uitvoering geen vertraging oploopt.
 


[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de herijking van het diepe -plassen-beleid. Het gaat daarbij om de...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Kritiekgevers Omgevingswet door BZK...
 


[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) van 24 mei 2022 over de versterking van het...
 

[Contact us for a price]
Op 6 oktober 2015 is de Green Deal Duurzaam Stortbeheer gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van een Programma introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS). Het uiteindelijke doel van de Green Deal en het programma is het treffen van een definitieve regeling voor duurzaam stortbeheer in het Stortbesluit bodembescherming.
 

[Contact us for a price]
In de Kamer leeft echter de wens dat de ICT-problemen bij het digitale loket voor omgevingsvergunningen eerst moeten zijn opgelost voordat de wet op 1 januari aanstaande kan ingaan. In oktober worden onder meer de uitkomsten verwacht van een onderzoek van het Adviescollege ICT-toetsing. Dat is het moment waarop een meerderheid van de Kamer definitief wil besluiten over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Van stemming over het ontwerp-koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dus vooralsnog geen sprake.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de kritieke tijdlijn inzake inwerkingtreding...
 

[Contact us for a price]
Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het achterhouden van informatie in de granulietzaak en het toevoegen van bodemvreemd materiaal...
 


[Contact us for a price]
De vaste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en...
 

[Contact us for a price]
Uit de conclusies per onderzoek blijkt dat de metingen van PFAS in het water van de Westerschelde geen aanleiding geven om de planning van de ontpoldering van de Hedwigepolder aan te passen
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de tussenrapportage ten aanzien van de Quick Scan Go Live...
 

[Contact us for a price]
Er moeten betrouwbare standaardtechnieken worden ontwikkeld om microplastics in de bodem te analyseren. Dat blijkt uit een literatuurreview...
 

[Contact us for a price]
Nieuwe rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020’ gepubliceerd. De cijfers over 2020 laten zien dat 9% meer...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). In de Rbk staan...