[Contact us for a price]
De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 7 maart over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over toezeggingen die gedaan zijn tijdens het...
 

[Contact us for a price]
et ministerie neemt de taken over van de TloKB, waaronder het toetsen van normdocumenten....
 

[Contact us for a price]
Staatsscretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Zij gaat in op...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de samenvatting van het restrictievoorstel PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen). Zij...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de implementatie van de...
 

[Contact us for a price]
Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) presenteert het  Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2023  in de vorm van een...
 

[Contact us for a price]
De bodem is letterlijk en figuurlijk het fundament van ons bestaan, maar die bodem wordt van alle kanten bedreigd. Ook de...
 

[Contact us for a price]
Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de...
 

[Contact us for a price]
Minister Harbers (IenW) biedt de Tweede Kamer de signaalrapportage 'Meer inzicht in en toezicht op certificering' aan. Deze rapportage door...
 

[Contact us for a price]
We gebruiken de bodem steeds intensiever. Denk aan landbouw, woningbouw, recreatie of energievoorziening. Daardoor raakt de bodem steeds...
 

[Contact us for a price]
In de afweging met de interbestuurlijke partijen heeft het belang van duidelijkheid en zorgvuldigheid vooropgestaan. Daarom is er brede...
 

[Contact us for a price]
Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de...
 

[Contact us for a price]
De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling...
 

[Contact us for a price]
Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond. Zij...
 

[Contact us for a price]
De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2023 omhoog naar €35,70 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer documenten over de aanpak van het Indringend Ketentesten...
 

[Contact us for a price]
ECLI:NL:RBDHA:2022:14578 Project Afsluitdijk. Afvalstoffen. Overtreding van de Wabo in samenhang gelezen met het Bor. De bouwstoffen en...
 

[Contact us for a price]
In deze kamerbrief wordt eerst ingegaan op de gemaakte bestuurlijke afspraken, vervolgens op de verdeling van de middelen voor o.a....
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de   Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006...
 

[Contact us for a price]
In een circulaire economie worden bouwmaterialen langer en op nieuwe manieren hergebruikt. Dat is duurzaam, maar in bouwmaterialen kunnen...
 

[Contact us for a price]
Impact voor beleidsdomein Bodem genoemd: De Omgevingswet kent een andere benadering van bodemkwaliteit en bodemverontreiniging dan de Wet...
 

[Contact us for a price]
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als BBT-document (beste...
 

[Contact us for a price]
Minister Adema (mLNV) informeert de Tweede Kamer over de Diverse onderwerpen mestbeleid. "Recente ontwikkelingen in het mestbeleid...