Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search[Contact us for a price]
In deze voorjaarsversie van het ontwerp- Aanvullingsbesluit Bodem (maart 2020) zijn wijzigingen verwerkt ten opzichte van de voorhangversie. Het gaat...
 

[Contact us for a price]
Op 7 mei vindt een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit. Met deze release wordt aangesloten op een nieuwe versie van het...
 

[Contact us for a price]
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van decentrale overheden, bedrijfsleven, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie SZW en...
 

[Contact us for a price]
Op 23 april jl. hebben de VNG Commissie Ruimte, Wonen en Milieu en het VNG Bestuur onderhandelingsruimte gegeven aan portefeuillehouders Boudewijn...
 

[Contact us for a price]
Op 7 april 2020 start de inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de inventarisatie van de toepassing van thermisch gereinigde grond (TGG) in werken van...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over tussentijdse acties voor de aanpak van PFAS in grond en baggerspecie. Zij stuurt het rapport...
 

[Contact us for a price]
Kamerbrief over publicaties chemische stoffen Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over 4 publicaties op het gebied van chemische...
 

[Contact us for a price]
Aan de slag met de Omgevingswet heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat Bodem+ en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond een...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven gaat in op een aantal onderwerpen op het gebied van het storten van granuliet. Daarnaast stuurt zij 3 rapporten mee over enkele...
 

[Contact us for a price]
Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening en de implementatie-inspanningen...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor dat betrekking heeft op de derde tranche...
 

[Contact us for a price]
Naar aanleiding van de maatregelen, bepaald vanuit de overheid, hebben wij besloten alle cursussen die gepland stonden tot 6 april, te verplaatsen naar een...
 

[Contact us for a price]
In de  jaarrapportage   van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in...
 

[Contact us for a price]
Wet van 19 februari 2020 tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het...
 

[Contact us for a price]
Rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2018’ gepubliceerd De gegevens over 2018 laten zien dat de hoeveelheid gecomposteerd...
 

[Contact us for a price]
In Nederland is de bodem op verschillende plekken verontreinigd met PFAS. Meestal gaat het om lage concentraties die geen probleem vormen voor de...
 

[Contact us for a price]
Op 6 februari jl. wijdde het televisieprogramma Zembla een uitzending aan het gebruik van granuliet in het verondiepingsproject ‘Over de Maas’. De...