Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

BRL SIKB 6000; Basiskennis MKB: Een goede basis voor het MKB examen (2 dgn)


Samenvatting
De 2-daagse cursus Milieukundige begeleiding sluit aan bij het door het CCvD vastgestelde functiedocument Milieukundig Begeleider wat de kennisvelden beschrijft die relevant zijn voor de functie van milieukundig begeleider en hiermee de basis vormt voor het examen MKB. De 5 kennisvelden in het functiedocument MKB zijn:

 1. Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming
 2. Van saneringsplan naar bestek en uitvoering
 3. Processturing en administratie
 4. Verificatie en rapportage
 5. Communicatie

 

Doelgroep

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor milieukundig begeleiders in opleiding die zich willen voorbereiden op het examen MKB (theorie en praktijk).

Van de cursisten wordt verwacht dat ze ten minste over basiskennis beschikken op het gebied van bodemverontreiniging, de uitvoering van bodemonderzoek en veiligheid bij werken in- en met verontreinigde grond. Aanbevolen wordt vooraf het diploma DLP te behalen.

LET OP: het examen maakt GEEN onderdeel uit van deze cursus. Dit examen wordt verzorgd door een onafhankelijke instelling genaamd Hobeon/SKO. 
U dient zich apart op te geven voor dit examen via de website van BodemBreed Academie. Klik op deze link voor meer informatie. Tevens kunt u hier terecht voor de examendatums. Onze cursussen worden altijd 1 a 2 weken voor ieder examen ingepland.

Programma Dag 1

 • Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming:
  • Wettelijk kader, bodemverontreiniging en saneringsdoelstellingen
  • Soorten bodemverontreiniging, gedrag van verontreinigingen in de bodem
  • Bodemonderzoek (soorten en doelstellingen)
  • Toetsingskader bodemverontreiniging
  • Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
  • Saneringstechnieken
 • Van saneringsplan naar bestek en uitvoering:
  • Inhoud saneringsplan / Verschillen Wbb / BUS / PvA
  • Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
  • RAW systematiek / aanvullende eisen bij saneringen op basis van een RAW bestek
  • Veiligheid bij bodemsanering
  • Opstellen uitvoeringsplan
  • Rolverdeling betrokken partijen / UAV
  •  Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozingGrondstromen en transportdocumenten

Programma Dag 2

 • Inleiding
  • KWALIBO / wettelijk kader
 • BRL SIKB 6000 op hoofdlijnen
  • opzet van de BRL
  • toepassingsgebied BRL SIKB 6000
  • relatie met andere normen en richtlijnen
  • eisen aan documentatie / kwaliteitssysteem
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • inhuur van personeel / uitbesteden werkzaamheden
  • opdrachtvorming en rapportage
  • documenten op locatie en op kantoor
  • klachten, interne audits
  • info aan CI en corrigerende maatregelen
  • archivering
 • Certificering
  • certificatieproces op hoofdlijnen
  • sanctiereglement
 • Uitvoering milieukundige begeleiding
  • opzet en algemene eisen protocollen
  • taken en verantwoordelijkheden processturing en verificatie
  • apparatuur en hulpmiddelen
  • uitvoering processturing
  • uitvoering verificatie
  • eindbemonstering landbodemsaneringen
  • eindbemonstering bij in-situ saneringen
  • eindbemonstering bij waterbodemsaneringen
  • werkwijze bij nazorg
  • logboekregistraties
  • evaluatieverslag

 De kosten voor deze 2-daagse cursus bedragen €1.425,- excl. 21% btw per deelnemer.