Consultatie Regeling bodemkwaliteit

[Contact us for a price]
 

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) voor. In de Rbk worden gewijzigde en nieuwe normdocumenten aangewezen die moeten worden gebruikt binnen het Kwalibo-stelsel (Kwaliteitsborging in het bodembeheer). Een normdocument is  een voor een werkzaamheid op grond van artikel 25 van het Besluit bodemkwaliteit aangewezen beoordelingsrichtlijn, protocol of andere richtlijn, code, aanbeveling of norm die eisen bevat ter bevordering van de kwaliteit van werkzaamheden of de uitvoering daarvan.

De werkzaamheden, waarop deze normdocumenten betrekking hebben, mogen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die erkend zijn op basis van deze normdocumenten.

Het doel

Enkele normdocumenten voldoen niet meer aan de stand der techniek en die zijn daarom gewijzigd, ook is een nieuw normdocument beschikbaar. De regeling wordt gewijzigd om de gewijzigde en het nieuwe normdocument aan te wijzen. De normdocumenten zijn opgesteld door private partijen (schemabeheerders) in samenwerking met bedrijfsleven en overheden. Het gebruik is pas toegestaan als de documenten zijn aangewezen in de Regeling bodemkwaliteit. Na aanwijzing krijgen de documenten een publiek karakter.

Uw reactie

Er wordt reactie gevraagd op het aanwijzen van de normdocumenten.

De normdocumenten zelf zijn al vastgesteld door de schemabeheerders, die hiervoor een eigen consultatie / reactieronde hebben doorlopen.

De links van normdocumenten kunt u vinden onder het kopje Ondersteunende documenten.

Reageren op deze consultatie

 

De aanwijzing is van belang voor de huidige en toekomstige gebruikers van de normdocumenten.

  • Laboratoria voor milieu-onderzoek: normdocument AS 3000 en AP04;
  • Veldwerkbureaus voor milieu-onderzoek: normdocument BRL SIKB 2000;
  • Installateurs en eigenaren van bodemenergiesystemen: normdocument BRL SIKB 11000;
  • Producenten van bouwstoffen, zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit: normdocumenten BRL 5080 (nieuw document: Vooraf vervaardigde producten op basis van een CO geactiveerd bindmiddel) en BRL 9339 (gewijzigd: duurzaam waterglasgebonden grond voor in situ toepassing in bouwkundige en civieltechnische werken;
  • Certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie die op basis van deze normdocumenten certificaten of accreditaties verlenen.

6-4-2023, Bron: Overheid.nl

bijlage 1 (Beantwoording_IAKvragen_Regeling_bodemkwaliteit.pdf, 132 Kb) [Download]

bijlage 2 (Beantwoording_IAKvragen_Regeling_bodemkwaliteit_o6ah-j4.pdf, 132 Kb) [Download]