Een kamerbrief over de concretisering van doelen circulaire economie

[Contact us for a price]
 

Een kamerbrief over de concretisering van doelen circulaire economie is door S. van Veldhoven aangeboden. Hierin wordt de policy  van PBL ‘Mogelijke doelen voor een Circulaire Economie'

In deze policy brief schetst PBL een richtinggevend kader voor de uitwerking en concretisering van de algemene doelen en geeft het inzicht in de grondstofstromen waarmee de meeste impact is te maken. Specifiek met het oog op de concretisering van doelen voor CO2-reductie wordt ook het recente onderzoek aangeboden van TNO en Ecorys over de potentiële bijdrage die de circulaire economie zou kunnen leveren aan de klimaatopgave. Tot slot wordt er inzicht gegeven in de mogelijke maatregelen om verder te werken aan de transitie naar een circulaire economie.

Effecten van circulaire economie

Uit studies blijkt dat zonder een circulaire economie een bijdrage aan de klimaatopgave niet te realiseren is. Daarnaast draagt een circulaire economie bij aan het behoud en de verbetering van de biodiversiteit, het tegengaan van milieuvervuiling (bodem, lucht en water) en het vergroten van de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen en materialen. Deze vraagstukken worden in de toekomst alleen nog maar groter bij een groeiende wereldbevolking met toenemende welvaart.

 

Om de beoogde effecten op de vier maatschappelijke opgaven te realiseren benoemt PBL daarom voor de circulaire economie vier knoppen waar aan gedraaid kan worden:

  1. Input: minder grondstoffen gebruiken door af te zien van producten, deze te delen of efficiënter te maken.
  2. Gebruik: langer en intensiever gebruik door hergebruik en reparatie, wat de vraag naar nieuwe grondstoffen vertraagt.
  3. Verlies: sluiten van de kringloop door recycling van materialen en het tegengaan van verlies.
  4. Substitutie: eindige grondstoffen vervangen door hernieuwbare grondstoffen of alternatieve primaire grondstoffen met minder milieudruk.

Het is belangrijk om de voortgang van de transitie naar een circulaire economie te volgen via monitoring, en die monitoring zowel te richten op de effecten die worden beoogd met een circulaire economie als op het circulaire instrument zelf en de effectiviteit ervan.

Focus op productgroepen
De halveringsdoelstelling voor 2030 zet in op het terugdringen van de hoeveelheid gebruikte grondstoffen. De halveringsdoelstelling zoals deze nu geformuleerd is, leent zich volgens PBL met name als richtinggevend doel, maar is ongeschikt om als afrekenbaar doel op te sturen. 

PBL geeft aan dat de effecten van grondstoffengebruik het meest effectief kunnen worden aangepakt op het niveau van productgroepen. Door naar een productgroep te kijken in plaats van naar een grondstof of materiaal is het mogelijk om zicht te krijgen en te sturen op het grondstoffengebruik en de milieueffecten over de gehele levensduur, in de gehele productieketen. Effectdoelen voor productgroepen bieden bovendien vaak beter handelingsperspectief voor in de keten betrokken partijen om het grondstoffengebruik aan te passen of de milieu-impacts te verminderen.

In de kamerbrief is een tabel toegevoegd met een overzicht met mogelijke maatregelen welke kan worden gebruikt bij de nadere uitwerking van de productgroepen in concrete uitvoeringsplannen gericht op de na te streven effecten. Het nieuwe kabinet zal uiteindelijk moeten besluiten welke maatregelen en activiteiten met bijbehorende financiële middelen worden ingezet.

Bijlage:

- Kamerbrief concretisering doelen circulaire economie inclusief tabel met overzicht mogelijke maatregelen

- Eindrapport ciculaire economie klimaatopgave TNO Ecorys

- Policy brief PBL mogelijke doelen circulaire economie

bron: tweedekamer.nl