SCHREURS GROEP

Geactualiseerd Tijdelijk Handelingskader PFAS 3-7-2020

[Contact us for a price]
 

Description

Het geactualiseerde tijdelijke handelingskader PFAS is als uitwerking van de Kamerbrief “aanpassingen beleid PFAS” d.d. 1 juli 2020(Kamerstukken 2020Z12866) aangeboden en van kracht vanaf 3 juli 2020.

Dit geactualiseerde tijdelijk handelingskader betreft de interpretatie van de zorgplichten op grond van de Wet bodembescherming, de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit en kan als zodanig meteen in de praktijk worden toegepast.

 

Vanaf 3 juli 2020 zullen de volgende belangrijkste wijzigingen van kracht zijn:

 

  • De normen voor toepasssing klasse landbouw / natuur zijn gewijzigd naar op PFAS (incl. PFOS) 1,4 µg/kg ds en PFOA 1,9 µg/kg ds.
  • De normen voor toepassing van grond/baggerspecie voor klasse wonen en industrie zijn ongewijzigd.
  • De normen voor toepassing van grond/baggerspecie in vrijliggende diepe plassen die niet zijn verbonden aan rijkswater zijn verhoogd naar toepassingswaarde: PFAS (incl. PFOA) 0,8 en PFOS 1,1 µg/kg ds.  
  • Lozing van PFAS-houdend afvalwater. Grondbanken en grondreinigers kunnen voortaan gebruik maken van uniforme voorwaarden die de bevoegde gezagen hebben opgesteld voor de beoordeling van een lozing van PFAS-houdend afvalwater. Zij zijn niet meer aangewezen op een individuele beoordeling door het bevoegd gezag en hiermee is dit knelpunt voor grondbanken en reinigers opgelost.

 

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de geactualiseerde normen:

Categorie

Toepassingssituatie

Toepassingswaarde (µg/kg d.s.) (4) (5) (6)

Op de landbodem

4.1

Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau

 

Bodemkwaliteitsklasse

Bodemfunctieklasse

 

wonen of industrie

wonen of industrie

PFAS = 3

PFOA = 7

landbouw/natuur

wonen of industrie

PFAS = 1,4

PFOA = 1,9

Landbouw/natuur, wonen of industrie

landbouw/natuur

PFAS = 1,4

PFOA = 1,9

4.2

Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1), als bedoeld in artikel 35, onder f, BBK (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel of weilanddepot)

PFAS = 3

PFOA = 7

4.3

Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven grondwaterniveau(1)

PFAS = 3

PFOA = 7

4.4

Grond en baggerspecie toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden

gebiedskwaliteit

4.5

Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau(2), met inbegrip van grootschalige toepassing.

PFAS = 1,4

PFOA = 1,9

In oppervlaktewater

4.6

Grond toepassen

Vervalt, zie categorie 4.8.2, 4.9.1 en 4.9.2

4.7

Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aansluitende (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK (verspreiden van baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater).

Toepasbaar, wel meten en toetsen op uitschieters.

4.8.1

Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK

Toepasbaar, wel meten en toetsen op uitschieters.

4.8.2

Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe plas(3):

· verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen) als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK en

· het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in waterbouwkundige constructies als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK.

Rijkswater: PFAS = 0,8

                   PFOS = 3,7

Anders:     PFAS = 0,8

                   PFOS = 1,1

4.9.1

Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met een rijkswater (3) (8)

PFAS = 0,8

PFOS = 3,7

4.9.2

Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen dan bedoeld onder 4.9.(7)(8)

PFAS = 0,8

PFOS = 1,1

 

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief d.d. 3-7-2020

- Geactualiseerd tijdelijk handelingskader

Bron: tweedekamer.nl

Er lopen nog een aantal acties met betrekking tot de normstelling van PFAS. Wij houden deze ontwikkelingen nauw in de gaten en zullen onze Supportleden informeren zodra er wijzigingen en/of nieuwe bevindingen zijn.

Momenteel wordt ook hard gewerkt aan onze toetsprogramma's waarin de nieuwe normen van PFOA, PFOS en de overige PFAS worden verwerkt. Zodra dit is gerealiseerd zullen onze licentiehouders een nieuwe versie van SPR (Schreurs PFAS toets & rapportage) ontvangen. Heeft u nog geen licentie maar bent u klaar met het handmatig toetsen? Probeer SPR gratis of sluit meteen een licentie af!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviews

No posts found

Write a review