Graven & Saneren onder de Omgevingswet voor aannemers - 3 dgn

[Contact us for a price]
 

In deze meerdaagse cursus, speciaal samengesteld voor aannemers, wordt relevante kennis en het wettelijke kader met betrekking tot de werkzaamheden van aannemers in de bodem uitvoerig behandeld. Met welke regelgeving en juridische aspecten dient er in de praktijk rekening te worden gehouden?

Graven & Saneren onder de Omgevingswet voor aannemers bestaat uit 3 onderdelen:

 • Algemene kennis van bodem en grond incl. de bijbehorende besluiten en regelgeving.
 • De achtergronden en eisen aan graven en saneren onder de Omgevingswet.
 • Praktische handvaten om te voldoen aan de eisen die vanuit BRL 7000 (Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem en de bijbehorende protocollen) aan het proces van de uitvoering van (water)bodemsaneringen worden gesteld

Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
Personeel van de aannemer dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van (water)bodemsaneringen onder de BRL SIKB 7000, waaronder de werkvoorbereiders en kwaliteitsverantwoordelijke personen. De cursus is hiernaast ook interessant voor personeel dat betrokken is bij het opzetten, controleren en in stand houden van het kwaliteitszorgsysteem op basis van de BRL SIKB 7000.

Let op: u kunt alle dagen zoals hieronder aangegeven ook 'afzonderlijk' volgen. 

Graven & Saneren onder de Omgevingswet voor aannemers bestaat uit 3 cursusdagen:

Dag 1: Basis bodemwetgeving
  • Wat is bodem? 
   • Bodemopbouw
   • Bodemeigenschappen
   • Welke grondsoorten waar in Nederland
  • Overzicht wet- en regelgeving
   • Wet bodembescherming
    • geval van ernstige bodemverontreiniging
    • historische en nieuwe verontreinigingen
   • Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
   • Omgevingswet
    • hoe is bodem opgenomen in de Omgevingswet?
    • waar zijn de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit gebleven?
   • Relatie met ARBO wetgeving
  • Documenten van overige partijen
   • Beoordelingsrichtlijnen (BRL)
   • CROW publicaties
   • NEN normen
  • Opbouw onderzoek
   • Vooronderzoek
   • Veldwerk
   • Analyses
  • Interpretatie/ Milieuhygiënisch bodemonderzoek in het kort
   • Vooronderzoek
   • Verkennend bodemonderzoek
   • Aanvullend bodemonderzoek
   • Nader bodemonderzoek
   • Partijkeuring
Dag 2: Graven en saneren onder de Omgevingswet
  • Bodem verontreinigingen (grondwater)
   • Veel voorkomende verontreinigen
   • Gedrag van bodemverontreinigingen
   • Toetsingskader bodemverontreiniging
   • Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
  • Wijzigingen Wbb (was-wordt)
  • Overgangsrecht, bruidsschat
  • Instructieregels
   • Lokaal beleid
   • Verdwijning BUS meldingen, Circulaire bodemsanering
  • Milieubelastende activiteit graven & saneren
   • Wat is saneren?
   • Conventioneel of in situ
   • Boven en onder interventiewaarde
   • Melding- en zorgplicht
   • Tijdelijk uitplaatsen
  • Uitvoering van milieubelastende activiteit graven & saneren:
   • Inhoud uitvoeringsplan 
   • Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
   • RAW systematiek
   • Veiligheid bij bodemsanering
   • Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozing)
   • Grondstromen en transportdocumenten

Dag 3: BRL SIKB 7000; Uitvoering van graven en saneren

  • KWALIBO / wettelijk kader
  • Toepassingsgebied BRL SIKB 7000
   • Eisen aan het kwaliteitssysteem
   • Organisatie en personeel
   • Vakbekwaamheid, inhuur en uitbesteding
   • Interne audits
   • Voorbereiding bodemsanering en uitvoering
   • Omgaan met afwijkingen
   • Eindrapportage / oplevering
  • Protocollen
   • Algemene eisen uit de protocollen
   • Logboekregistraties conform de BRL SIKB 7000/ protocollen
   • Specifieke eisen uit de protocollen:
    • Protocol 7001: landbodemsanering met conventionele methoden
    • Protocol 7002: landbodemsanering met in-situ methoden
    • Protocol 7003: waterbodemsanering / ingrepen in de waterbodem
    • Protocol 7004: tijdelijk uitplaatsen
   • Wijzigingen onder de Omgevingswet* 
    • Nieuwe protocol 7005: graven (voorheen 7001)
    • Nieuwe protocol 7006: grondwater en in-situ saneringen (voorheen 7002)
    • Nieuwe protocol 7007: tijdelijk uitplaatsen (voorheen 7004)
   • Veiligheid bij bodemsanering
    • Wettelijk kader / CROW400
    • Taken, verantwoordelijkheden en aandachtspunten bij uitvoering

 *De wijzigingen van BRL 7000 zijn momenteel conceptueel en nog niet officieel doorgevoerd, maar deze komen er wel aan en zijn al grotendeels goedgekeurd door de commissie.
 • 14, 23 mei en 20 juni 2024
 • 27, 29 augustus en 19 september 2024
 • 5, 14 en 28 november 2024

Locatie: Seats2Meet te Den Bosch

Duur:  3 dagen van 09:00 - ca. 16:00 uur 

Kosten voor deze cursus bedragen: € 1.979,- excl. btw

 

 Kosten overzicht:

Basisbedrag voor hele cursusdag bedraagt € 865,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 2-daagse cursus* bedraagt € 1.449,- excl. btw.

Basisbedrag voor een 3-daagse cursus* bedraagt € 1.979,- excl. btw   

Bij 4, 5 of meerdere cursusdagen bedragen de kosten voor iedere extra cursusdag € 529,- excl. BTW
 
Voorbeeld; bij opgave van 5 cursusdagen bedragen de totale kosten € 3.037,- excl. BTW
(€ 1.979,- + 2 x € 529,-)
                          
 

* Een persoonlijk afgestemde meerdaagse cursus behoort tot de mogelijkheden, neem contact met ons op indien u hierover advies wenst. 

Bij aanmelding van meerdere personen binnen 1 organisatie voor eenzelfde cursus wordt korting verleend zoals hieronder aangegeven.

Personen per cursusdag Kortingspercentage
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 of meer 20%

 

Organisaties met een lidmaatschap voor Support ontvangen een extra korting van 15% op factuurbedrag

Meld u aan voor deze cursus via onderstaande knop met vermelding van de startdatum: