SCHREURS GROEP

Inspraak tweede wijziging LAP3 tot en met 18 mei 2020

[Contact us for a price]
 

Description

Op 7 april 2020 start de inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

 

 

  • De herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen leidt tot meerdere wijzigingen. De drie belangrijkste zijn het beleid voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval door gemeenten, de aanpassing van de minimumstandaard voor de verwerking van afgewerkte olie en de aanpassing van het hoofdstuk over het onderscheid tussen afvalstoffen en producten.
  • De overgang naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) brengt nieuwe wettelijke bepalingen en begrippen met zich mee. Naar aanleiding van deze wettelijke wijzigingen is het beleid voor het gescheiden houden van bedrijfsafval in het LAP aangepast. Ook is beleid opgenomen waar bevoegde gezagen bij het opstellen van hun omgevingsplannen rekening mee moeten houden, zoals voor voedselvermalers en zwerfafval.
    Het uitstellen van de Omgevingswet kan er toe leiden dat bepaalde wijzigingen pas later in werking treden. Na het verwerken van de inspraak wordt dit in de Nota van antwoord expliciet aangegeven.
  • Ten slotte leiden ontwikkelingen rond diverse productieketens tot aanpassingen in het beleid. Deze stimuleren de transitie naar een circulaire economie. De belangrijkste zijn de eisen voor de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal en de aanpassing van de minimumstandaard voor recycling van matrassen en banden.

Kamerbrief

Op Rijksoverheid.nl kunt u de Kamerbrief Inspraak 2e wijziging Landelijk Afvalbeheerplan downloaden.

Inspraakperiode

Van 7 april tot en met 18 mei 2020 kunt u een zienswijze geven over het ontwerp van de tweede wijziging van het LAP3. Dit kan uitsluitend op de wijzigingen van LAP3 die in inspraaknotitie worden voorgelegd en niet op al bestaande teksten.

Meer informatie over hoe u kunt inspreken en het zienswijzeformulier vindt u op www.lap3.nl. (bron: www.lap3.nl)

Bron: bodemplus.nl en rijksoverheid