Kamerbrief over advies over EFSA opinie over PFAS, reactie op moties en herinspectie Chemours

[Contact us for a price]
 

Description

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) over de gezondheidsrisico’s van PFAS in voedsel. Daarnaast gaat zij in op 2 moties en een toezegging over PFAS. Tot slot informeert zij de Kamer over een herinspectie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij het bedrijf Chemours. Dit naar aanleiding van een eerdere overtreding van het bedrijf van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Hieronder volgt een samenvatting (relevant voor bodem en grond)van de kamerbrief: 

Het RIVM heeft besloten om de gezondheidskundige grenswaarde van EFSA te gebruiken. Om na te gaan wat dit betekent voor de
mogelijke risico’s en normen zijn nog een aantal vervolgstappen nodig. Het RIVM meent dat het verantwoord is om eerst deze vervolgstappen te doorlopen alvorens aanvullende maatregelen te overwegen

EFSA heeft haar opinie over de gezondheidsrisico’s van PFAS in voedsel bijgesteld. Het RIVM onderschrijft de conclusie van EFSA dat nieuwe studies aantonen dat de gezondheidskundige grenswaarde gebaseerd moet worden op effecten op het immuunsysteem in plaats van het effect op het cholesterolgehalte. Deze effecten op het immuunsysteem kunnen bij lagere concentraties PFAS optreden dan
voorheen bekend was van andere effecten van PFAS. Hoewel het RIVM aangeeft dat er grote onzekerheden zitten in de onderbouwing van het uiteindelijke getal dat de EFSA afgeleid, ziet het RIVM op korte termijn geen mogelijkheden om met de huidige stand van de wetenschap een alternatieve, minder onzekere, grenswaarde af te leiden. Daarom gaat het RIVM de voorgestelde gezondheidskundige grenswaarde gebruiken als startpunt voor verdere berekeningen. 


Dat betekent dat het RIVM er voortaan in haar risicobeoordelingen vanuit gaat dat de tolereerbare wekelijkse inname (TWI) van PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS tezamen 4,4 nanogram (ng)/kilogram (kg) lichaamsgewicht per week mag
bedragen. Deze TWI is lager dan de in 2016 door het RIVM afgeleide TWI van 87,5 ng/kg lichaamsgewicht per week voor de stof PFOA alleen. Dit is de hoeveelheid PFAS die langdurig kan worden ingenomen zonder dat er nadelige gezondheidseffecten te verwachten zijn.


Een gezondheidskundige grenswaarde (voor deze vier PFAS de TWI) wordt gebruikt in risicobeoordelingen én om normen af te leiden voor bijvoorbeeld oppervlaktewater, bodem of in voedsel. 
Het RIVM is nagegaan op welke normen, limieten en toelatingen een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde doorwerkt. Het RIVM beschrijft in haar advies de kaders voor contaminanten in voedsel, voedselcontactmaterialen,oppervlaktewater, drinkwater, bodem, grondwater, lucht, CLP1 en REACH2.
(In een bijlage bij deze brief is het RIVM-advies voor elk van deze kaders toegelicht)

Milieu
Het RIVM is nagegaan hoe de EFSA-opinie mogelijk doorwerkt in de verschillende milieukaders. Voor het bodemdomein schat het RIVM in dat de hergebruiksnormen voor de bodem, voor het verzetten van grond en het toepassen van bagger, zeer waarschijnlijk niet aangepast hoeven te worden.

De hergebruiksnormen voor de bodem zijn nu gebaseerd op de ecologische risicogrenzen omdat deze lager zijndan de huidige humane risicogrenzen. Het RIVM verwacht niet dat de humane risicogrenzen onder de ecologische risicogrenzen uitkomen. Aan het RIVM is gevraagd hier zo snel mogelijk een advies over te geven. Mocht toch blijken dat op basis van de EFSA-opinie wordt geadviseerd de hergebruiksnormen aan te passen, dan zal samen met de koepels en de sector eerst gekeken worden naar de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk alvorens wordt overgegaan tot een eventuele  aanpassing van de hergebruiksnormen. De gezondheidskundige grenswaarde kan wel effect hebben op de interventiewaarden of indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) voor PFOS en PFOA voor bodem en voor grondwater. Ik heb het RIVM reeds gevraagd deze opnieuw te berekenen. Dit advies wordt eind maart opgeleverd. Als er INEV’s gewijzigd moeten worden zal eerst een impact assessment worden uitgevoerd en zullen handelingsperspectieven worden aangegeven.

 

Reviews

No posts found

Write a review