SCHREURS GROEP

Kamerbrief over proces tot handelingsperspectief grond en baggerspecie met PFAS

[Contact us for a price]
 

Description

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het proces  om te komen tot een (tijdelijk) handelingsperspectief voor de omgang met grond en baggerspecie waarin Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-en) worden aangetroffen. In mei 2019 is de verwachting hier meer over te kunnen informeren.

Onlangs heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) risicogrenzen opgeleverd voor de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX) in grond. PFOA en PFOS zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen en worden evenals GenX zowel bij puntbronnen als diffuus verspreid aangetroffen in de (water)bodem.

Op basis van de risicogrenzen uit het RIVM-rapport voor de stofgroep PFAS (PFOA, PFOS en GENX) zal in de komende weken met decentrale overheden en koepels (UvW, IPO, VNG) een tijdelijk handelings-perspectief worden opgesteld voor de toepassing van grond, en naar verwachting ook baggerspecie, op of in de landbodem. Uitgangspunt bij het opstellen van het handelingsperspectief is dat het verspreiden van grond en baggerspecie met PFAS naar niet of minder belaste gebieden wordt tegengegaan en dat onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de mens en van het ecosysteem worden voorkomen.

Naast het (tijdelijk) handelingsperspectief voor deze specifieke stoffen werkt Staatssecretaris Van Veldhoven met decentrale overheden ook aan een algemene methodiek voor de omgang met ZZS-en zodat er sneller en effectiever gehandeld kan worden

Tenslotte wordt er ook nog geïnformeerd over de stappen die in Europees verband zijn gezet om de risico’s die samenhangen met GenX-stoffen beter te beheersen.

Lees hier de kamerbrief