Kamerbrief over voortgang Omgevingswet (juli 2021)

[Contact us for a price]
 

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de meest recente stand van zaken van de Omgevingswet. De inwerkingtredingsdatum van deze wet is gepland op 1 juli 2022. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Hierin trekt zij de conclusie dat er geen moment bestaat dat voor alle partijen ideaal is. Ook brengt een inwerkingtreding op 1 juli met zich mee dat afspraken met bijvoorbeeld omgevingsdiensten halverwege het jaar wijzigen en dat er sprake is van een gebroken boekjaar. 
Alles afwegende concludeert zij tevens dat de met de bestuurlijke partners gekozen datum van 1 juli 2022 een verantwoorde keuze is. Zo kan het stelsel verder worden ingeregeld, continuïteit worden geboden in urgente gebiedsontwikkelingen en de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De noodzaak voor het samenhangende instrumentarium van de Omgevingswet met het oog op het aanpakken van
actuele maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, woningbouw en klimaatadaptatie blijft onverminderd hoog. In de voortgangsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Eind julie verschijnt de bijgewerkte roadmap Route 2022
  • Aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt hard gewerkt, zij bijlagen: 'de voortgang van stand van zaken landelijke voorziening DSO' en 'voortgangsoverzicht aansluiting juni 2021'
  • In de afgelopen periode zijn de laatste regels van het wettelijke stelsel gepubliceerd die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zo zijn de laatste ministeriële regelingen van het stelsel van de Omgevingswet in de Staatscourant gepubliceerd. Dit zijn de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet (Stcrt. 2021, 28102), de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet (Stcrt. 2021, 31421) en de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet (Stcrt. 2021, 34636). Deze aanvullingsregelingen zijn conform de
    nieuwe STOP-standaard gepubliceerd. Ga naar geconsoliseerde versies
  • Voortgang enkele openstaande toezeggingen en moties. 

Raadpleeg gehele kamerbrief

Bron: Rijsoverheid.nl