SCHREURS GROEP

Kamerbrief reactie uitzending Zembla Granuliet

[Contact us for a price]
 

Description

Op 6 februari jl. wijdde het televisieprogramma Zembla een uitzending aan het gebruik van granuliet in het verondiepingsproject ‘Over de Maas’.

De uitzending van Zembla heeft vragen en onrust opgeroepen bij zowel de omwonenden van het project Over de Maas, alsook bij uw Kamer. In de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari jl. heeft uw Kamer verzocht om een brief over dit onderwerp. Op 12 februari heeft uw Kamer verzocht in deze brief op een aantal punten nader in te gaan, te weten een feitenrelaas/tijdlijn met betrekking tot de certificering en vergunningverlening ten behoeve van granuliet in de Maasplassen, de rol van het ministerie in dezen, de gedane meldingen en informatie over het besluitvormingstraject rond de bevestiging van granuliet als ‘grond’. In de brief wordt op deze punten ingegaan.

Daarnaast is in het AO Leefomgeving van 20 februari 2020 uw Kamer toegezegd in een brief terug te komen op de juridische mogelijkheden om lopende projecten voor het verondiepen van plassen stop te zetten. In deze brief wordt op al deze punten ingegaan.

.........Download volledige kamerbrief

De gemeente West Maas en Waal heeft op 7 februari 2020 verzocht om de toepassing van granuliet in de plas Over de Maas stop te zetten. Dit verzoek heeft de gemeente herhaald tijdens het gesprek tussen de gemeente en vertegenwoordigers van het ministerie op 18 februari. Zoals eerder aangegeven is er geen informatie die wijst op negatieve gevolgen voor de milieuhygiënische kwaliteit van de omgeving bij het toepassen van granuliet. De resultaten van de nadien door Rijkswaterstaat uitgevoerde verificatieonderzoeken (zie bijlage 2) bevestigen dat de toepassing overeenkomstig de geldende regels plaatsvindt en er geen negatieve gevolgen voor het milieu zijn.

Gezien de uitkomsten van deze verificatieonderzoeken en omdat de toepassing conform de regels plaats vindt, is er geen gegronde reden om handhavend op te treden en het toepassen van granuliet in Over de Maas als bevoegd gezag stop te zetten. Ondanks deze feiten, zal wellicht niet alle onrust die omwonenden ervaren wegnomen kunnen worden. Inmiddels hebben gesprekken met de gemeente plaatsgevonden. Zoals eerder in deze brief aangegeven zal daarom, in overleg met de gemeente en provincie, een review uitgevoerd worden naar de milieukwaliteit van granuliet. De aanpak van deze review zal aan uw Kamer worden voorgelegd.

 Uw Kamer heeft verzocht na te gaan welke mogelijkheden er zijn om een project stop te zetten. Een lopend project kan alleen worden stopgezet als niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Bron: tweede kamer.nl

Reviews

No posts found

Write a review