Kamerbrief Tweede Kamer voortgang Omgevingswet

[Contact us for a price]
 

Minister Ollengren heeft een brief naar de tweede kamer verstuurd met daarin de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Zij geeft in deze brief aan hoe ze samen met de bestuurlijke partners toewerkt naar een robuuste en verantwoorde inwerkingtreding op 1 januari 2022.

Het ontwerp van het koninklijk besluit over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is aan het parlement voorgelegd (voorhangprocedure). De Tweede Kamer heeft deze procedure in februari afgerond. Het ontwerp is nog in behandeling bij de Eerste Kamer.  
Het kabinet wacht met de voordracht van het koninklijk besluit aan de Koning totdat de Eerste Kamer heeft ingestemd met het moment van inwerkingtreding en de behandeling is afgerond. Op die manier is er tijd en ruimte voor een zorgvuldige parlementaire behandeling.

In de brief wordt geinformeerd over de volgende onderwerpen:

1. Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2018-2020 Chw-projecten;
Uit het rapport blijkt dat al iets meer dan de helft van de gemeenten en provincies met behulp van de Chw ervaringen opdoet, die van pas kunnen komen bij de voorbereiding op de invoering van het stelsel van de Omgevingswet.

2. Wetgeving
De wet- en regelgeving is inhoudelijk afgerond en voor de uitvoeringspraktijk kenbaar. Dit is van belang voor de invoering van het nieuwe stelsel. Het voorstel voor de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35 256) is met een ruime meerderheid door het parlement aangenomen. Deze wetswijziging was de laatste aanvulling die op wetsniveau nodig is om de Omgevingswet in werking te kunnen laten treden.

AMvB's: De Aanvullingsbesluiten geluid, grondeigendom, natuur en bodem zijn in het Staatsblad gepubliceerd. Daarmee zijn alle AMvB’s van de stelselherziening omgevingsrecht gereed die noodzakelijk zijn voor de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel.

Regelingen: Vorig jaar is de invoeringsregeling in de Staatscourant gepubliceerd. Vervolgens zijn de aanvullingsregelingen inhoudelijk afgerond. De aanvullingsregeling geluid is als eerste van de aanvullingsregelingen vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd op 26 maart 2021. De komende periode zal dat met de overige aanvullingsregelingen gebeuren.

Geconsolideerde versies: De versies laten zien hoe de Omgevingswet, de vier AMvB’s op grond van de Omgevingswet en de Omgevingsregeling eruitzien, met inbegrip van de invoerings- en aanvullingsregelgeving. Deze versies zijn van belang voor iedereen die zich op de nieuwe regelgeving voorbereidt. Deze versies zullen de komende tijd actueel gehouden worden met andere wijzigingen die relevant zijn voor het stelsel van de Omgevingswet.

3. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
In opvolging van het advies van Bureau ICT Toetsing (BIT) bezie ik samen met de bestuurlijke partners momenteel de noodzaak om de kritieke pad planning te voorzien van tijdelijke alternatieve maatregelen die decentraal of centraal ingezet kunnen worden. We willen er immers zeker van zijn dat bij inwerkingtreding burgers en bedrijven aanvragen kunnen indienen en melding kunnen doen en de noodzakelijke ruimtelijke ontwikkeling - zoals woningbouw - in Nederland ongehinderd door kan gaan.
Deze maatregelen treden uiteraard niet in de plaats van het DSO (‘hoofdroute’) maar bieden tijdelijke alternatieve mogelijkheden voor de bevoegde gezagen die nog niet in staat zijn van het DSO gebruik te maken. Ik zal u eind april informeren over de aard van dergelijke alternatieve maatregelen en de vraag of het nodig is deze beschikbaar te maken.

4. Aansluiten en 5. oefenen
Op tijd aansluiten op het DSO is van belang om te kunnen oefenen en de productieomgeving te vullen met alle relevante content. Daarom wordt binnen het programma bijgehouden of partijen er tijdig in slagen de noodzakelijke aansluitingen te realiseren. Via de website van het interbestuurlijke programma Aan de Slag met Omgevingswet is de actuele aansluitstatus op het DSO per bevoegd gezag te zien. Oefenen is bij een transitie als deze van groot belang. Oefenen met vergunningsystemen is al geruime tijd mogelijk, evenals het oefenen met systemen met toepasbare regels. Ook het oefenen met plansoftware is van start gegaan.

6. Overige onderwerpen; zie bijlage leidraad lichthinder

 

Welke informatie kunnen we eind april verwachten volgens deze brief:

  • of er tijdelijke aanvullende maatregelen nodig zijn om op onderdelen van het digitale stelsel een alternatieve route aan te bieden.
  • bestuurlijke waardering van dit integrale financiële beeld
  • de monitoring van de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet, ieder half wordt jaar de monitor invoering Omgevingswet uitgevoerd. Op dit moment is de dataverzameling in volle gang. De verwachting is dat de resultaten van de monitor eind april gedeeld kunnen worden.
  • eind april  wordt geinformeerd of er noodzaak is van tijdelijke alternatieve maatregelen voor bevoegd gezagen die niet in staat zijn gebruik te maken van het DSO.

Bijlagen:

  1. Toelichting op doel en achtergrond Omgevingswet
  2. Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet
  3. Aansluitmonitor maart
  4. Monitoren digitale inclusie DSO
  5. Leidraad lichthinder