SCHREURS GROEP

Kamerbrief voortgang aanpak PFAS in de bodem februari 2020

[Contact us for a price]
 

Description

Op 13 februari 2020 heeft de minister voor Milieu en Wonen een kamerbrief over de voortgang van de aanpak van PFAS in bodem verstuurd. In deze brief gaat zij in op de effecten van het geactualiseerd tijdelijk handelingskader en voortgang van de genomen acties en maatregelen voor de korte en langere termijn.

Effect en geactualiseerd tijdelijk handelingskader

De actualisatie van het tijdelijk handelingskader heeft effect gehad. Dit blijkt uit signalen en resultaten van enquêtes vanuit overheden en sectororganisaties. Projecten bij overheden zijn weer op gang zijn gekomen en steeds meer overheden hebben een bodemkwaliteitskaart aangepast of zijn daarmee bezig. Dit beeld wordt bevestigd door de sectororganisaties. Wel lijkt sprake te zijn in een verhoging van de kosten bij grondverzet.

Borgstelling MKB-kredieten, taskforce PFAS en werkconferenties

De Regeling Borgstelling MKB-kredieten is verruimd voor een periode van
1 jaar. Deze is voor ondernemingen die door de PFAS/stikstof problematiek zijn geraakt.  De taskforce PFAS werkt momenteel aan het concrete oplossingen voor acute regio-overstijgende knelpunten zoals het vraagstuk van lozingsvergunningen voor afvalwater met PFAS. De verwachting is dat er dit kwartaal duidelijkheid komt. Ook is met de regionale werkconferenties gezamenlijk aan oplossingen gewerkt en is een regionaal netwerk ontstaan dat mogelijk kan worden ingezet in het proces richting het definitief handelingskader.

Vervolgstappen gericht op meer ruimte voor grond- en baggerverzet

In de kamerbrief vermeldt de minister diverse vervolgstappen en maatregelen:

  • Met het uitvoeren van pilots wordt gezocht naar de lokale verantwoorde redelijke ruimte om baggerspecie met PFAS in hogere gehalten dan het HVN in vrijliggende diepe plassen toe te passen. Dit moet, dit voorjaar, leiden tot een beoordelingsmethodiek om vast te stellen of lokaal maatwerk verantwoord is.
  • Aan het RIVM is opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een verantwoorde toepassing van grond in oppervlaktewater. De resultaten van dit onderzoek worden medio juni 2020 verwacht.
  • Er zijn diverse initiatieven tot pilots voor proefreiniging van PFAS-houdende grond gestart via extractieve reiniging.
  • Vanwege signalen over meetonzekerheden is een ringonderzoek uitgevoerd. Het RIVM gaat dit onderzoek beoordelen.
  • Er vindt een inventarisatie plaats van locaties waar PFAS mogelijk in sterk verhoogde concentraties aanwezig is. In combinatie met onderzoek van het RIVM naar risico’s worden samen met andere overheden vervolgafspraken gemaakt.

Andere acties voor de langere termijn

In de kamerbrief geeft de minister aan dat in samenwerking met mede overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven gewerkt gaat worden aan:

  • een definitief handelingskader voor omgang met PFAS in grond en baggerspecie, waarmee PFAS als stofgroep verankerd wordt in de Regeling Bodemkwaliteit
  • algemene methodiek aanpak niet-genormeerde stoffen in bodem
  • een integraal nationaal beleid met samenhangende benadering door de keten (grondstoffen, producten, afvalstoffen en circulariteit)
  • bronbeleid voor PFAS in Europees verband

bron: bodem+ en rijksoverheid.nl

Reviews

No posts found

Write a review