Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
Filter FAQ's

Geavanceerd zoeken

De antwoorden op alle (niet vertrouwelijke) vragen, gesteld via de helpdesk door leden van Schreurs Support zijn verzameld in onderstaande database. Midddels de filter aan de onderzijde kunt u filteren.

De vragen met antwoorden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wordt nu lid voor 575 euro per jaar. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap van Schreurs Support.

Is bij het transport van schone grond een begeleidingsbiljet voorgeschreven en moet het biljet in dat geval ook direct verwijzen naar het bewijsmiddel? 

 

 

Een aannemer maakt een onderdoorgang ter plaatse van een spoortrace. Over een lengte van 80 meter wordt licht verontreinigd spoorballast tijdelijk verwijderd 
en vervolgens op dezelfde plaatst weer teruggebracht (circa 500 m3). Mag dat ??

In een later stadium wordt het weer teruggebrachte spoorballast helemaal verwijderd en afgevoerd.

 

Wij keuren regelmatig partijen grond in die onder de BRL9335 zijn samengevoegd. 
Dit zijn over het algemeen samengevoegde partijen en hier wordt dus zowiezo al een maximale partijgrootte van 2000 ton gehanteerd.
Wij krijgen niet altijd de gegevens van alle voorkeuringen maar vaak wordt bij de opdrachtverstrekking volstaan met "mogelijk AW, mogelijk wonen, e.d.".
Stel nu dat een partij op basis van een indicatieve voorkeuring wonen kwaliteit is (bijvoorbeeld PAK 3,0), en op basis van de officiële AP-04 keuring is de partij AW-kwaliteit (met Bijvoorbeeld PAK 2,8).
Moeten wij dan alsnog deze partij als wonen kwaliteit aanmerken? 

 

Een boer heeft een partij van 400 m3 spoelgrond (van lelies), hij wil dit graag verkopen aan een derden.
Mag ik dit toepassen zonder bodemonderzoek als de ontgravingslocatie aw is op de bodemkwaliteitskaart en de plaats van toepassing binnen de zelfde bodemkwaliteitskaart ook aw is?
Kan ik de toepassing melden bij meldpuntbodemkwaliteit zonder een indicatief/ onderzoek van de partij te hebben?

Is de situatie anders als de spoelgrond van het perceel naar het erf van de boer is gereden, daar in depot ligt en dan verkocht wordt/ toegepast bij derden?

Soort gelijke vraag:
Als ik 100 m3 uitgraaf uit een bouwput, de ontgravingslocatie is AW, mag ik dit zonder enig onderzoek toepassen elders binnen de bodemkwaliteitskaart die aangeduid staat als AW?

Vervoer ik in dit soort gevallen de grond met begeleidingsbrief zonder afvalstroomnummer omdat de grond niet naar een inrichting gaat?

 

Een vraag zijn we verplicht om alle grond die binnen ( opbulk partijen ) komt bij de grondbank te melden bij het LMA
De auditor van de Kiwa en ons advies bureau in deze geven aan dat dit niet hoeft.
De Omgevingsdienst zuid holland zuid geeft aan dat alle partijen grond vanaf 50 kg gemeld moeten worden behalve achtergrond waarde.

Wat zijn nu de regels en waar kunnen we die vinden?

 

Op een locatie wordt puin gebroken door een mobiele puinbreker. Om zicht te hebben op de kwaliteit van dit puin hebben wij een partij indicatief bemonsterd en middels een cascadeproef het uitlooggedrag van de anorganische stoffen bepaald. Nu zijn de meeste resultaten conform verwachting echter de parameters sulfaat is veel hoger dan verwacht.

Nu vroeg ik mij af of dit door het toepassen van de cascadeproef kan zijn veroorzaakt. Is bij jullie informatie bekend dat bijvoorbeeld sulfaat bij cascadetest hoger uitvalt dan bij een kolomproef?

 

Een cementgebonden fundering wordt opgebroken, opnieuw geprofileerd en vervolgens weer gebonden met cement. Het materiaal blijft dus V-bouwstof, maar is tijdelijk granulaat.

Moet er een nieuwe partijkeuring of menging met cement onder kwaliteitsboring plaatsvinden, of kunnen we nog wel uitgaan van tijdelijke uitname? Tenslotte wordt het materiaal weer toegepast als cementgebonden fundering.

 

Bij het toetsen van een partij slibmonsters met uw toetsingsprgramma V7.15 kwam ik in het toetsingsrapport bij enkele monsters gestandaardiseerde waarden tegen van de PAK die gelijk waren aan de niet gestandaardiseerde waarden, bij een OSTOF gehalte niet gelijk aan 10 %. Dit klopt volgens mij niet. Het betreft o.a. monster 15226 en 15227OG in de bijlage.

Bij de andere organische parameters was de standaardisatie wel kloppend. Ook was bij een ander monster de standaardisatie voor de PAK kloppend.

Kunt u hier naar kijken?

Zijn er in de berekening van de kwaliteit wel de goede gestandaardiseerde waarden gebruikt?

Kan ik in de tussentijd een oudere versie gebruiken die de goede standaardisatie PAK-waarden levert, zodat ik toch op korte termijn kan toetsen?

 

Zoals zonet telefonisch besproken stuur ik je hierbij een aantal foto's en tekening van de projectlocatie te Rotterdam. Op de locatie is een partij gezeefd over een 16 mm zeef en nu dient de afgezeefde fractie > 16 mm gekeurd te worden. Zou je eens naar de foto's willen kijken en aan kunnen geven of dit volgens protocol 1002 (of indien niet mogelijk hoe dan wel) gekeurd kan worden?

 

In par. 2 TOEPASSINGSVOORWAARDEN in het certificaat wordt gesproken over 'aanvullingen en ophogingen", wat naar mijn mening in ons geval, toepassen als relatief dunne fundering van 30cm, niet van toepassing is. Desondanks voldoen we aan de verder gestelde voorwaarden van toepassing als toepassen,
" op landbodem
" geen direct contact met grondwater
" voldoende afstand tot oppervlakte water etc.
Er wordt gewezen op een mogelijke tijdelijke verhoging van de Ph door het uitspoelen van vrije kalk. (iets wat de boeren ook regelmatig doen tijdens bemestingen)

Desondanks is de stelling van de gemeente Venlo als volgt:

In uw email van 26 januari geeft u aan dat u van plan bent om LD-staalslakken toe te passen op de locatie Trade Port Noord te Venlo. Op basis van het door u verstrekte productcertificaat blijkt dat de LD-staalslakken vallen onder de categorie IBC-bouwstoffen. Het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit beschrijven de toepassingsvoorwaarden voor deze bouwstoffen.

Het toepassen van IBC-bouwstoffen mag alleen onder strikte voorwaarden, zie paragraaf 3.9. Isolatie-, beheers- en controlemaatregelen van de Regeling bodemkwaliteit. Zo gelden er onder andere eisen met betrekking tot:
" de toe te passen hoeveelheden,
" de manier van isoleren,
" vastleggen nul situatie van het grondwater en periodieke controle van het grondwater.

Daarnaast dient u voor het toepassen van de LD-staalslakken te beschikken over een volledig uitgewerkt ontwerp van de toepassing. Dit ontwerp moet zijn goedgekeurd door de Advieskamer bodembescherming.

Om te toetsen of de staalslakken toegepast mogen worden zou ik graag van u het volgende ontvangen:
" de methode waarop wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden uit de regeling bodemkwaliteit (o.a. paragraaf 3.9 Regeling bodemkwaliteit);
" een volledig uitgewerkt ontwerp van de toepassing met goedkeuring van de Advieskamer bodembescherming.

Mijn vraag aan jullie; is de stelling en de aanvullende eisen van de gemeente Venlo terecht??