Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
Filter FAQ's

Geavanceerd zoeken

De antwoorden op alle (niet vertrouwelijke) vragen, gesteld via de helpdesk door leden van Schreurs Support zijn verzameld in onderstaande database. Midddels de filter aan de onderzijde kunt u filteren.

De vragen met antwoorden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wordt nu lid voor 575 euro per jaar. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap van Schreurs Support.

Er worden ons de laatste tijd veelvuldig partijen grond uit Duitsland aangeboden waarvan bekend is dat ze zeer sulfaatrijk zijn.
Volgens mij is er geen maximale emissiewaarde voor sulfaat in grond.
Hoe moeten we hiermee omgaan?

 

Een aannemer is voornemens om slooppuin wat nog op de herkomstlocatie is opgeslagen met een mobiele puinbreker te breken en het vrijkomende gebroken puin op de locatie her te gebruiken. Volgens hem is dan het besluit bodemkwaliteit niet van toepassing en mag dit zonder certificaat o.i.d. worden uitgevoerd. Volgens mij klopt het dat dit niet onder het besluit bodemkwaliteit valt maar mag dit niet zonder meer worden uitgevoerd. Wat kun jij hiervan zeggen?

 

Wij hebben te maken met een heterogene opbouw van de ophooglaag en daarmee ook met een wisselende verontreinigingssituatie. De ophooglaag wordt in dit geval gezien als ernstig geval van bodemverontreiniging. Mobiele verontreinigingen zijn gesaneerd, immobiel niet (geen risico in toekomstige situatie), eea beschikt. Nu hebben ze het terrein afgeroomd en willen ze de grond afvoeren. Indicatief is de grond 'industrie'. Kan er nu een partijkeuring op worden gedaan en is de kwaliteitsklasse dan bindend (uitgaande van 'industrie')?! Of hebben wij te maken met saneringsgrond en is dit wettelijk niet toegestaan?! Ikzelf denk dat dit wel kan, mede om de heterogeniteit. Of moet dit worden kort gesloten met de Omgevingsdienst?!

 

In het BBK is in de mijnsteengebieden hergebruik van mijnsteen in de bodem met een aparte regeling mogelijk gemaakt. Kan mijnsteen die in andere gebieden (buiten Limburg) in het verleden daar nuttig is toegepast met bijvoorbeeld toepassing van "tijdelijke uitname" ook nog steeds hergebruikt worden? 

 

Tijdelijke opslag in het kader van tijdelijke uitname is mogelijk zonder melding gedurende de duur van de werkzaamheden. Geldt dit ook indien de tijdelijke opslag buiten de projectgrenzen plaatsvindt? 

 

Wij hebben een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in Beverwijk tpv een betonvloer. Indicatief wordt het zand ingedeeld in AW en het licht puinhoudende zand als 'industrie'. De grondsoort (aantreffen) fluctueert over de locatie, er is derhalve geen goede indeling te maken voor twee partijkeuringen. Tevens wil de opdrachtgever (aannemer) de grond niet gescheiden ontgraven (geen doen door fluctuatie). Nu wil de opdrachtgever maar één partijkeuring (tot 1 m -mv), hetgeen volgens ons niet kan. Tevens is het ontgraven van de grond, in depot leggen en dan keuren geen optie (financiële kwestie). Ik dacht zelf dat we dat dan maar konden doen (indicatieve partijkeuring, geen logo) en sowieso moesten uitgaan van minimaal 'industrie'.. Hoe denken jullie daarover?!

 

Binnen ons werkgebied is van de stichting Hoeduurzaam de vraag binnen gekomen om (grof) geschreddert snoeihout (houtsnippers) en boomschors toe te passen en onder te werken in de bodem met als doel het verbeteren van de organische stof in de bodem zodat uitloging en uitspoeling van meststoffen gedeeltelijk word voorkomen.. Het product is afkomstig van twee verschillende stromen. Het snoeihout is afkomstig van snoeiwerkzaamheden van de vereniging agrarisch natuurbeheer, de boomschors is afkomstig van een houtzagerij. Let wel het is dus geen bodem maar ook geen compost. Onze vraag is? Is deze toepassing toegestaan?

 

Wij bouwen onze wegen op, deels met secundair industriezand.
Dit betekent dat de nuts e.a. met een bepaalde veiligheidsklasse moeten werken.

Als wij nu de grond c.q. het zand keuren, terwijl het al bovenin het cunet zit, en er komt klasse AW uit, dan zijn we niet meer gebonden aan al die veiligheidsklasse-maatregelen.

Vraag is wat voor keuring hiervoor volstaat?
De RUD gaf aan dat een NEN5740 keuring hiervoor zou volstaan?!

 

Ik kom in meerder bestekken tegen dat de aannemer de afzet van klasse industrie dient te verzorgen. Ik krijg nu in een werk een AP04 keuring aangereikt waarbij eigenlijk uitloging dient plaats te vinden. Nu zijn er locaties die ook partijen zonder uitloging kunnen accepteren en daar uiteraard extra acceptatiekosten voor rekenen. Mijn vraag is of een partij waarbij voor een  GBT eigenlijk uitloging noodzakelijk op dit moment wel beschouwd kan worden als klasse industrie grond. Welke eisen mag ik stellen aan de aangeleverde gegevens en kan ik die ergens terug vinden?

 

Bij een grondbank wordt een partij geproduceerd door het clusteren van baggerspecie uit watergangen. De partij heeft een omvang van 10.000 ton en is homogeen van samenstelling.
Is hierbij sprake van een samengevoegde partij? En dient die in deelpartijen van 2.000 ton te worden gekeurd?