Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen
Filter FAQ's

Geavanceerd zoeken

De antwoorden op alle (niet vertrouwelijke) vragen, gesteld via de helpdesk door leden van Schreurs Support zijn verzameld in onderstaande database. Midddels de filter aan de onderzijde kunt u filteren.

De vragen met antwoorden zijn alleen toegankelijk voor leden.

Wordt nu lid voor 575 euro per jaar. Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap van Schreurs Support.

Gekeken naar de berekening en toetsing van de norm.
Het volgende staat op pagina 35 onder "laboratorium analyses" van de NEN 5707 van eind 2015

De gehalten van het maaiveld en de gaten behoren niet te worden opgeteld maar apart te worden
beoordeeld. Dit geldt ook voor de gehalten in verschillende bodemlagen, die apart van elkaar behoren te
worden beoordeeld.

Verder staat bij 11.3 dat de gehalten toplaag en sleuven apart moeten worden berekend. Dit was al zo.

11.3 Gemiddeld gehalte per (deel)locatie of per RE
Het gemiddelde gehalte in de toplaag en het gehalte in de gaten respectievelijk sleuven moeten apart
worden berekend.
Toplaag
Bereken per onderscheiden deel van de toplaag ((deel)locatie) het gehalte aan asbest in de toplaag met
formules 5, 7 en 8 in 11.4.
Bereken per onderscheiden deel van de toplaag ((deel)locatie) de onder- en bovengrens van het
95%-betrouwbaarheidsinterval in de toplaag met formules 12, 13 en 14 in 11.6.
Gaten en sleuven
Indien de gehalten van de gaten binnen dezelfde (deel)locatie (verkennend onderzoek) of de gehalten van……

Mijn vraag in de oude norm werden alle gehalten aan asbest opgeteld toch zowel stukjes op het maaiveld als in de grond.+ de fijne fractie < 16 mm
Dit is toch een weselijk verschil met de nieuwe norm

 

Ik heb hier een onderzoeksrapport liggen van een (insitu) partij keuring grond. De rapportage is opgesteld door een niet erkend bureau (SIKB 1000-1001). Het veldwerk is verricht door een SIKB 1000-1001) gecertificeerd en erkend bedrijf. De rapportage is van juli 2014. De rapportage heeft geen beeldmerk van certificering. Mag de rapportage gebruikt worden als erkent bewijsmiddel voor hergebruik elders. Ik had eigenlijk begrepen dat de rapporterende bureau in ieder geval een gecertificeerde medewerker moet hebben. 

 

Mij is het volgende niet duidelijk en kan daar surfend op het internet geen eenduidig antwoord op vinden..

Voor het toepassen van slib in oppervlaktewater worden de parameters getoetst. In het geval van PCB worden de 7 individuele PCB's getoetst evenals de som PCB (7). We hebben nu een toetsing, waarbij PCB-118 wordt ingedeeld als klasse B, maar de som PCB als klasse A. Het eindoordeel betreft klasse B.

Dit schept verwarring (laat dan de toetsing van de som achterwege..). Heeft u enig idee waar dat mee te maken heeft dat zowel de individuele als de som getoetst wordt? De innamelocatie is van mening dat er een fout in het rapport staat (klasse A in plaats van klasse B), hiervoor willen wij graag een verklaring geven. En dan kom ik weer bij de eerste alinea terecht..

 

Onder welke voorwaarden kan thermisch gereinigd zand in water en waterkeringen worden toegepast ?

 

Wij hebben bij een AP-04 keuring een spreiding tussen de duplo voor de parameter PAK > 2,5.

Nu komt dit wel vaker voor maar in dit geval ligt het gehalte aan PAK in 1 van de duplo's boven de interventiewaarde (42 mg/kg ds).

Het laboratorium heeft naar aanleiding van de spreiding de procedures nagekeken en hier geen afwijkingen in ontdekt.

Op basis van het gemiddelde gehalte zou deze partij in klasse Industrie vallen.

Nu heb ik twee vragen:
- Is er een maximum aan wat de spreiding mag zijn?
- Mag je nog wel middelen wanneer een gehalte boven I-waarde wordt gemeten.

 

Een waterbodem wordt gesaneerd. De baggerspecie wordt in een tijdelijke installatie op de landbodem bewerkt waardoor zand vrijkomt die zal worden opgeslagen. Dit zand is mogelijk klasse industrie. De activiteiten duren korter dan 6 maanden en alleen de zorgplicht is van toepassing. Welke bodembeschermende voorzieningen kunnen worden gesteld aan de opslag van het zand en de verwerkingsinstallatie?

 

Wij ontvingen ter beoordeling een melding Besluit bodemkwaliteit voor het toepassen van ongewassen zand uit zandvangers van drie RWZI (waaronder ook stedelijk afvalwaterzuivering). Het zand bevat 34% primair slib.
Bij de partijkeuring hiervan is uitgegaan van het standaard stoffenpakket. Is dat voldoende?

 

Wij moeten zand wat vrijkomt tijdens het plaatsen van boorpalen bemonsteren.
Nu willen wij dit bemonsteren "uit de stroom" deze methode staat beschreven in de BRL-SIKB 1001 en is ons duidelijk.
Waar wij echter vraagtekens bij zetten is het volgende:

Het plaatsen van de boorpalen duurt een aantal dagen. De monstername duurt dus ook een aantal dagen.

In de BRL staat omschreven dat de monsters binnen 24 uur na monstername moeten worden aangeleverd bij het laboratorium.
Aangezien de monstername een aantal dagen duurt wordt een deel van het monster niet binnen 24 uur aangeleverd, of gaat de 24 uur pas in na afronding van de monstername??

 

Een bouwstof (70% baksteen, 30% zand) is men voornemens te verwijderen of te zeven en dan af te voeren. In een monster van de fijne fractie (zand) zijn sterk verhoogde gehalten zware metalen aangetoond.

Welke meldingen/saneringsplannen zijn noodzakelijk bij directe afvoer en bij zeven?

 

Een gemeente bulkt deelpartijtjes bermengrond op tot partijen van 25 m3 op haar gemeentewerf. De deelpartijtjes zijn afkomstig van verschillende locaties in de gemeente, maar alle uit dezelfde BKK-zone Bermen van niet-asfaltwegen (klasse AW). De opgebulkte partijen worden zonder onderzoek weer toegepast in andere wegbermen binnen dezelfde BKK-zone. Is de gemeente goed bezig?