Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Nieuwsberichten

Enkel voor leden Schreurs Support

Op deze pagina vind u de laatste nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de (water)bodem, grond, bagger, bouw- en afvalstoffen.
Zijn er vragen onduidelijkheden, bent u op zoek naar een onafhankelijke interpretatie van de wet- en regelgeving of wilt u een second opinion of advies mail ons dan.

Als lid van Support heeft u tevens de mogelijkheid hier gratis een bericht plaatsen.
» Stuur uw bericht naar info@schreurs-uitgeverij.nl

De nieuwsberichten zijn alleen toegankelijk voor leden.

2014 NIEUW JAAR Ook in 2014 kunt u bouwen op onze kennis over de laatste wet- en regelgeving op bodemgebied en staan wij u bij met onze...

 

Wat protocol 3001 is Het Accreditatiecollege Bodembeheer heeft de ontwerpversie van protocol 3001, ‘Conserveringsmethoden en –termijnen...

 

Op 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude en fiscaliteit en de...

 

Adressaat: Directeuren van de regionale uitvoeringsdiensten Colleges van gedeputeerde staten Dagelijkse besturen van de waterschappen...

 

Nieuwe beoordelingsrichtlijn voor ophoogzand vastgesteld De nieuwe beoordelingsrichtlijn voor ophoogzand die op 1 januari 2014 van kracht wordt, betreft...

 

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) opgesteld. De Nederlandse overheid...

 

Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben gezamenlijk een uitvoeringskader opgesteld voor eenduidige handhaving en naleving van de...

 

Versie 3.6 van BRL 9335 Met de aanpassing is BRL 9335 in lijn gebracht met de actuele regels voor toetsing van certificatieschema’s, zoals...

 

Besluit van 11 november 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de uitvoering van de verordening bouwproducten Lees hieronder het...

 

Met name wijzigingen t.a.v. de regels voor IBC-werken en de erkenning voor inspectie en staat van het werk. Voorts de nieuwe maximale waarde som PCB...

 

De informatie over de activiteiten in het Activiteitenbesluit op de website van Kenniscentrum InfoMil is op 14 oktober 2013 uitgebreid. Ook kunt u op meer...

 

Op 10 oktober 2013 is het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met kenmerk 2013-0000134066, in de Staatscourant gepubliceerd....

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt hard getroffen bij de korting op ministeries zoals die is afgesproken in het begrotingsakkoord dat de...

 

In 2012 is meer afval gecomposteerd, verbrand en gestort dan in 2011. De hoeveelheid verwerkt gft-afval is gestegen met zes procent tot 1,3 miljoen ton. In...

 

Vanaf 1 oktober 2013 verbiedt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het storten van verontreinigde grond die koud-immobiliseerbaar is. Momenteel geldt...

 

Na een kleine vier jaar zijn de 9 ‘Handreikingen bodem voor gemeenten' opnieuw geactualiseerd. De handreikingen zijn er vooral voor 429 gemeenten...

 

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/53576, tot wijziging van de Regeling beoordeling...

 

Rectificatie van Staatscourant 2013 nr. 23942 waarin de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr....

 

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van xx augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/180443, tot wijziging van de Activiteitenregeling...

 

Waarom deze beleidsregel? Al jaren worden voor het verspreiden van baggerspecie uit havens en vaarwegen vaste locaties op zee gebruikt. Deze zogenoemde...

 

De Raad v State heeft op 7 augustus uitspraak gedaan in een zaak (zaaknummer 201206344/1) waarbij een bureau beroep had aangetekend tegen een last onder...

 

Kwaliteitsrichtlijnen worden door SIKB regelmatig aangepast aan wijzigingen in beleid en aan praktijkervaringen. Het interpretatiedocument voor BRL1000...

 

SIKB stelt twee Advieskamers in voor de deskundige en onafhankelijke beoordeling van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen en bij IBC-werken....

 

Via een aanpassing van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten en de Regeling bodemkwaliteit per 1 januari 2014 is het voor gemeenten mogelijk om op een...

 

De geïnspecteerde bedrijven hebben voldaan aan de verplichting om hun chemische stoffen en preparaten te registreren. Op het punt van...