Definities

Licentiehouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Schreurs een
Licentieovereenkomst heeft gesloten.
Licentie: De rechtsverhouding waarbinnen Schreurs zich verbindt om periodiek aan de Licentiehouder toegang te verlenen tot expliciete softwarecontent, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door Licentiehouder dient te worden voldaan.
Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Schreurs en Licentiehouder betreffende een Licentie.
Schreurs: Schreurs Uitgeverij BV, Schreurs Automatisering
Website: www.Schreurs-Uitgeverij.nl
Software: het softwareprogramma dat wordt geïnstalleerd.

Toepasselijkheid

De onder deze licentievoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Schreurs met betrekking tot het aangaan van een Licentieovereenkomst.

Wijziging voorwaarden

Schreurs behoudt zich het recht deze licentievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Licentiehouder via een email.

Licentieovereenkomst

De Licentieovereenkomst kan alleen digitaal via de website worden afgesloten of worden aangevraagd per email. Schreurs bevestigt de Licentieovereenkomst door een directe reactie via e-mail. De licentietarieven van de Licentieovereenkomst staan op de website gepubliceerd.Schreurs is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Licentieovereenkomst te weigeren. Schreurs is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de software naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij Schreurs ervoor zorg draagt dat de inhoud van de software ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zal blijven staan tot het licentietarief. Schreurs heeft het recht, zonder opgave van reden, geen licentie toe te kennen.

Duur

Een Licentie heeft, tenzij anders is overeengekomen en/of vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst (factuurdatum).

Verlenging, wijziging, opzegging en beëindiging

Een Licentie wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende licentieprijs met eenzelfde periode als het lopende termijn verlengd, tenzij de Licentiehouder de Licentie schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor de desbetreffende Licentie geldende opzegtermijn, doch met tenminste een opzegtermijn tot 30 kalenderdagen voor de einddatum van de licentieovereenkomst. Een opzegging kan uitsluitend schriftelijk per email geschieden en dient minimaal 30 kalenderdagen voor het einde van de lopende licentieperiode te zijn ontvangen door Schreurs. Gedurende de looptijd van de licentie kunnen tussentijds leden worden aangemeld. De licentie is persoonlijk maar kan, na schriftelijke melding aan Schreurs, worden overgedragen aan een ander persoon binnen de organisatie waarmee de Licentieovereenkomst is afgesloten. Is er sprake van overlijden van de licentiehouder, dan wordt de Licentie geacht te zijn beëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan Schreurs wordt medegedeeld. Restitutie van het licentiebedrag voor de op het moment van de genoemde melding niet verstreken licentieperiode, kan alleen dan plaatsvinden indien sprake is van een bedrag van meer dan € 25,-. Schreurs houdt het recht om licentiehouders die misbruik# maken de toegang tot de softwarecontent te ontzeggen of de licentie per direct te beëindigen. Dit kan geen reden zijn om het licentiegeld terug te vorderen.

#: naar oordeel van directie Schreurs.

Prijs

Schreurs kan de prijzen van de Licentie jaarlijks eenzijdig aanpassen, onder meer op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Schreurs stelt de Licentiehouder tenminste één maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte van de prijswijziging. De Licentiehouder kan bij prijsverhogingen als genoemd in de vorige bepaling de Licentie schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt. Alle door Schreurs vermelde prijzen en tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de Overeenkomsten met Licentiehouder in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.

Facturering

De als gevolg van de Licentieovereenkomst door de Licentiehouder verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Licenties worden, tenzij anders is overeengekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin de licentie is ingegaan gefactureerd. De betaling voor de verlenging van een licentie dient te geschieden voor de datum van ingang nieuwe periode. Bij achterstallige / te late betaling worden de kosten voor debiteurenbewaking in rekeninggebracht. Deze bedragen 2% (van licentiebedrag) per maand. Indien na zes maanden de factuur nog niet is voldaan zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Overdracht rechten

Het is de Licentiehouder niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schreurs, rechten en/of plichten die aan een licentie zijn verbonden, over te dragen aan een derde. Schreurs kan de rechten en/of verplichtingen die hij aan de Licentieovereenkomst ontleent aan een derde overdragen.

Levering software

Schreurs Software is alleen voor gebruik door licentiehouders, verspreiden naar derden en gebruik zonder of na beëindiging licentieovereenkomst is niet toegestaan, dit op straffe van intrekken Licentie respectievelijk in rekening brengen van het aanschafbedrag licentie per overtreding. Software mag alleen gebruikt worden door Licentiehouder en alleen gedurende geldige licentieperiode. Schreurs zal de gekochte zaken, behoudens andersluidende afspraken, binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling leveren. Deze en andere opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient Schreurs schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Schreurs een redelijke termijn tot aflevering alsnog moet worden geboden. Licentiehouder heeft het recht binnen veertien dagen na aanvraag van de licentie de licentieovereenkomst eenzijdig te ontbonden.

Gebruiksrecht

Licentiehouder mag gebruik maken van de software en deze downloaden zolang dit wordt gedaan in overeenstemming van de voorwaarden en Schreurs dit gebruiksrecht niet heeft beëindigd. Dit gebruiksrecht mag niet worden overgedragen naar een ander zonder nadrukkelijke toestemming van Schreurs. De geleverde software mag niet worden verveelvoudigd, gedecomprileerd, veranderd, gewijzigd of vertaald worden. Er mag geen gelijkend software, ontwikkeld en geleverd door Schreurs,  worden ontwikkeld indien deze inbreuk maak op de Intellectuele Eigendomsrechten die op de software rusten. De software mag alleen voor eigen doeleinden gebruikt worden door de licentiehouder.

Intellectueel eigendom

De Intellectuele Eigendomsrechten op de software blijven bij Schreurs. De auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op Intellectuele Eigendomsrechten mogen niet worden verwijderd van of worden gewijzigd in de software.

Schreurs kan vaststellen dat de software inbreuk maakt op een recht van een derde.

Schreurs heeft dan een aantal mogelijkheden:

 1. Schreurs zorgt ervoor dat u gebruik kan blijven maken van de soft

 2. Schreurs zorgt ervoor dat u gebruik kunt maken van gelijkwaardige software, Schreurs bepaalt of en wanneer sprake is van gelijkwaardige software.

 3. Schreurs kan het gebruiksrecht dat u heeft op de software beëindigen.

Als een ander van mening is dat de in deze voorwaarden bedoelde software inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of op een andere manier onrechtmatig is dan kan het zijn dat de licentiehouder hierop wordt aangesproken. De licentiehouder is verplicht om Schreurs dan onmiddellijk te informeren over het bestaan en de inhoud van de aanspraak. Schreurs zal de verdediging dan op zich nemen. Hierbij geeft de licentiehouder Schreurs de volledige vrijheid voor het voeren van onderhandelingen, het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Schreurs zal de verdediging niet op zich nemen als de inbreuk is veroorzaakt doordat de licentiehouder wijzigingen in de software heeft aangebracht of als er op een andere wijze gebruik is gemaakt van de software dan waarvoor de software is ontwikkeld of bedoeld.

Garantie en aansprakelijkheid

Schreurs geeft op geen enkele manier garantie. Schreurs is wel zeer zorgvuldig geweest bij het samenstellen en testen van de software. Schreurs repareert geen gebreken in de software. Bij gebreken in de bestaande software kunt u een nieuwe versie van de software aanvragen. Schreurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die u of een derde lijdt door het downloaden, gebruik of beëindigen van de software. Schreurs aanvaardt alleen aansprakelijkheid als de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bank of haar medewerkers.

Overige bepalingen

De is software niet noodzakelijk voor het gebruik van diensten van Schreurs. De software biedt u enkel extra functionaliteit met betrekking tot diensten van Schreurs.

Schreurs Uitgeverij B.V., gevestigd te Weert

Handelsregister K.v.K. Roermond, nr 12061259