SCHREURS GROEP

Meetdata zoet- en zoutwaterverdeling Zeeuwse ondergrond beschikbaar

[Contact us for a price]
 

Description

Meetdata zoet- en zoutwaterverdeling Zeeuwse ondergrond beschikbaar - Helpdesk water

Zeeland stelt als eerste provincie in Nederland de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond beschikbaar. Een winst voor het inzicht van onder meer agrariërs die sterk afhankelijk zijn van zoet water.

De gegevens worden beschikbaar gesteld via de websites van de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen. De meetdata worden gefaseerd op de websites aangevuld. Sinds 24 januari zijn de gegevens van Zeeuws-Vlaanderen bekend. Vanaf maart 2017 worden de meetdata van Midden-Zeeland gepubliceerd en vanaf juni 2017 volgen de meetdata van Noord-Zeeland.

Bewust kiezen

In Zeeland zijn agrariërs voor hun watervoorziening aangewezen op regenwater. Overtollig regenwater wordt doorgaans snel afgevoerd naar zee. Bij een toenemende vraag naar zoet water is het zaak om verstandig om te gaan met dit zoete water, bijvoorbeeld door overschotten tijdelijk in de bodem op te slaan. Nu inzichtelijk is waar zoet water zich bevindt of waar dit het beste kan worden opgeslagen, kunnen agrariërs bewuste keuzes maken in gewaskeuze en wateropslag. Verder biedt de kaart een goede referentie als door ingrepen in de bodem een wijziging van de zoet-zoutverdeling niet kan worden uitgesloten. Zoals bij de aanleg van grote infrastructuur, maar ook bij de ontwikkeling van natuurontwikkelingsprojecten, zoals rond de Westerschelde, de Kop van Schouwen en het Volkerak-Zoommeer.

Project FRESHEM

Via het project FRESHEM heeft de provincie Zeeland opdracht gegeven aan de Duitse Geologische Dienst BGR, Deltares en TNO om in de periode 2014 en 2015 verschillende zoet-zout metingen in verschillende deelgebieden van Zeeland vanuit de lucht te verrichten. Dit is gedaan met een helikopter en daaronder een sigaarvormig meetinstrument dat op 40 meter boven de grond metingen heeft verricht. De totale kosten van het project FRESHEM bedroegen circa 1,5 miljoen euro. Vanwege het innovatieve karakter heeft het Deltafonds de helft van de kosten betaald. De andere helft is bekostigd door de provincie Zeeland en de regionale partners Evides Waterbedrijf, Rijkswaterstaat Zee & Delta, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), waterschap Scheldestromen en ZLTO. Deltares, TNO en BGR investeren ook in het onderzoek.

De meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond is te vinden op de websites van

Bron: Provincie Zeeland