Met het Programma Versterking Bodemstelsel het Kwalibo-stelsel verstevigen

[Contact us for a price]
 

Description

Het Kwalibo-stelsel (kwaliteitsborging bodembeheer) is in 2008 ingevoerd en heeft sindsdien veel opgeleverd, maar er zijn ook zorgen. Daarom gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht om het stelsel te evalueren. Die evaluatie is in september 2020 opgeleverd. In dezelfde maand zijn ook twee andere rapporten gepubliceerd: het rapport van Wim Kuijken over de granuliet casus (“Kleine korrels, grote discussie”) en het rapport van P2 waarin de bevindingen van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) over de naleving van het Kwalibo-stelsel zijn geïnventariseerd en gekwantificeerd (“Onderzoek kwantificering ILT-bevindingen naleefgedrag Kwalibo-stelsel”).

De aanbevelingen uit de drie rapporten maken duidelijk dat het belangrijk is het Kwalibo-stelsel en het toezicht en de handhaving daarop te versterken. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft opdracht gegeven om een programma te starten en de aanbevelingen uit die rapporten om te zetten naar maatregelen.

In januari 2021 is het Programma Versterking Bodemstelsel van start gegaan in drie deelprojecten:

  • Het project Kwalibo-stelsel: Versterken rollen/verantwoordelijkheden, systeemverantwoordelijkheid/regie en betrokkenheid overheid;
  • Het project vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH): Handhavingskader, nalevingstekort, informatiepositie toezichthouders, ketentoezicht en regie binnen Kwalibo;
  • Het project Organisatie, kennis en samenwerking: rollen / taken/ verantwoordelijkheden en kennis/capaciteit binnen het ministerie en de manier waarop de overheid haar rol van opdrachtgever invult.

Inmiddels is het programma in volle gang en wordt door het ministerie onderzocht of de aanbevelingen uit de drie rapporten haalbaar en uitvoerbaar zijn. Zodoende kan beoordeeld worden of en hoe de aanbevelingen naar praktische maatregelen kunnen worden omgezet. Eind 2021 zal het programmateam een uitvoeringsplan opleveren met daarin de maatregelen, een planning voor invoering ervan en een overzicht van wie daarbij waarvoor verantwoordelijk is.

Het programmateam doet dit niet alleen, afgevaardigden van organisaties die een rol hebben in het Kwalibo-stelsel zoals de brancheorganisaties, intermediairs, certificaathouders, normerende instanties, koepelorganisaties en opdrachtgevers, zijn betrokken.

Bron: Bodemplus.nl