Minister Ollongren stuurt KPMG-rapport over transitiekosten Omgevingswet aan beide Kamers

[Contact us for a price]
 

Description

KPMG heeft een inschatting gemaakt van de kosten die gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk in de periode van 2016 tot 2029 besteden aan de invoering van de Omgevingswet. De ingeschatte kosten bevatten onzekerheden en zullen nog worden afgezet tegen de verwachte structurele baten die de wet met zich meebrengt. In april is een eerste integraal financieel beeld beschikbaar. Dat staat in een brief die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 5 februari aan beide Kamers heeft gestuurd.

In het onderzoek worden bandbreedtes gehanteerd vanwege de onzekerheden. De bedragen worden bovendien niet in één keer uitgegeven. De kosten gaan over de periode van 2016 tot 2029. De piek van de uitgaven valt in de jaren 2020 en 2021. In deze periode werken alle overheden hard aan hun voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. Daarna zullen de transitiekosten naar verwachting dalen. KPMG schat in dat er in de transitieperiode door de overheden een bedrag van 1,3 à 1,9 miljard euro wordt besteed aan de invoering van de Omgevingswet.

Het KPMG-rapport is één onderzoek uit een reeks van meerdere onderzoeken naar de verwachte kosten en baten van de Omgevingswet. Deze onderzoeken leveren samen een eerste integraal beeld op van de financiële effecten van de wet. Dat beeld wordt samen met de bestuurlijke partners opgesteld. In de loop van april 2021 stuurt minister Ollongren het integrale financiële beeld aan de Eerste en Tweede Kamer.

Snel na de invoering van de Omgevingswet, in 2022, volgt een financiële evaluatie die dieper ingaat op de transitiekosten voor de overheden. En ook daarna, in 2023 en 2027, blijven het Rijk en de bestuurlijke partners de financiën monitoren en evalueren. Hiermee wordt verzekerd dat de overheden er financieel niet op achteruit gaan door de invoering van de stelselherziening. Het Rijk en de bestuurlijke partners hebben namelijk eerder afgesproken dat de minister en de bestuurlijke partners samen op zoek gaan naar oplossingen, zodra uit een financiële evaluatie blijkt dat de transitiekosten substantieel hoger blijken uit te vallen in relatie tot de verwachte baten.

Schatting transitiekosten

KPMG schat in dat 352 gemeenten samen 1,1 à 1,7 miljard zullen besteden aan transitiekosten. Voor de 12 provincies gaat het om 90 à 120 miljoen, voor de 21 waterschappen om 63 à 77 miljoen en voor het Rijk om 72 à 80 miljoen aan transitiekosten.

Bijlagen:

Kamerbrief: KMPG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet: “Onderzoek transitiekosten Omgevingswet”
KMPG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet: “Onderzoek transitiekosten Omgevingswet”

Bron: tweedekamer.nlReviews

No posts found

Write a review