NEN 5720; Verkennend waterbodemonderzoek incl. vooronderzoek conform NEN5717 [CLONE]

[Contact us for a price]
 

Samenvatting
Waterbodemonderzoek is een essentiële stap voorafgaand aan het baggerwerk of voorafgaand aan het dempen van waterlopen. Welke hoeveelheden komen vrij en van welke kwaliteit, en wat kunnen we met de vrijkomende baggerspecie? Het uitvoeren van het juiste waterbodemonderzoek kan hier uitsluitsel over geven.

De cursus gaat in op de verschillende facetten van het waterbodemonderzoek zoals beschreven in de NEN5720, incl. het vooronderzoek conform de NEN5717. Ook zal er aandacht gegeven worden aan de praktische uitvoering van het onderzoek zoals beschreven in de protocol 2003 van de BRL SIKB 2000.

 

Doelgroep

De cursus is met name bedoeld voor personeel werkzaam bij adviesbureaus die de waterbodemonderzoeken uitvoeren en voor personeel die de waterbodemonderzoeken moeten toetsen.

 

Programma

 • Inleiding Waterbodemonderzoek
  • definities
 • Overzicht relevante normen en richtlijnen
 • Vooronderzoek waterbodem
  • NEN5717
  • Diverse strategieën
  • Afbakening onderzoekslocatie
  • Watertype
  • Doel
  • Asbest
 • Verkennend onderzoek waterbodem
  • Bemonsteringsstrategie
  • Veldwerk
  • Diverse soorten onderzoek (bv. water met korte baggercyclus, kribvak, zandwinning, overig diffuus e.d.)
  • Analyses (div. pakketten)
  • Interpretatie en toetsing
  • Rapportage
 • Onderzoek naar asbest in waterbodem
  • NTA 5727
  • Apparatuur
  • Monsterneming
 • Uitvoeren van veldwerk bij waterbodemonderzoek
  • Protocol 2003 (voorbereiding, apparatuur, vastleggen gegevens e.d.)
  • Eisen aan organisatie
  • Veiligheid
 • Richtlijn baggervolume
 • Kwaliteitsborging / Kwalibo
  • Verplichtingen vanuit Bbk

 

 • 7 september 2022
Misschien iets meer ruimte voor vrije vragen/casus behandeling. Overall heel tevreden
Write a review