SCHREURS GROEP

Nieuwsberichten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over Schreurs Groep en andere openbare zaken.

Voor meer informatie voor leden Schreurs Support kunt u terecht op deze pagina.

Search

[Contact us for a price]
In deze brief informeer ik u over de aanpak van strijdige en discutabele certificaten ten opzichte van de Europese...
 

[Contact us for a price]
Twee nationale milieunormen aangepast aan Europese normen 07-10-2014 In recente jaren is er een aantal Europese normen ontwikkeld...
 

[Contact us for a price]
Twee nationale milieunormen aangepast aan Europese normen 07-10-2014 In recente jaren is er een aantal Europese normen ontwikkeld...
 

[Contact us for a price]
De Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervangt materieel de Wet bodembescherming. Het kabinet werkt op dit moment aan voorstellen voor...
 


[Contact us for a price]
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 september 2018, nr. IENW/BSK-2018/123965, tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst in verband met verduidelijking van de indeling van gevaarlijk afval en tot intrekking van de Regeling integrale tekst afvalstoffenlijst
 

[Contact us for a price]

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 oktober 2018, nr. IENW/BSK-2018/197458, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling plantenresten

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen;

BESLUIT:

 

[Contact us for a price]

Nieuwe versies van SIKB-documenten gepubliceerd

Gepubliceerd zijn de BRL 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 9335 (bodembeheer) de AS 6700, 6800, 6900 en de BRL 7700 (bodembescherming). Ook de bijbehorende protocollen zijn vernieuwd

 

[Contact us for a price]

Minister wil toegestane hoeveelheid plastic bijmenging beperken

 

[Contact us for a price]
 [Contact us for a price]
 


[Contact us for a price]

Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wijzigt de vier AMvB's onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.

 


[Contact us for a price]
Instantie   Raad van State Datum uitspraak 18-09-2019 Datum publicatie 18-09-2019 Zaaknummer  201900880/1/A1 Rechtsgebieden...
 [Contact us for a price]
Aan de slag met de Omgevingswet heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat Bodem+ en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond een...
 

[Contact us for a price]
CROW400: Inspectie SZW kan niet meer aangeven of de CROW geldt als ‘stand der techniek’
 [Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem...
 

[Contact us for a price]
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een informatiedocument met best beschikbare technieken (BBT) voor bodembescherming. Het...
 

[Contact us for a price]
December 2019 Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 19 december 2019 Kamervragen over problemen met de toepassing...
 

[Contact us for a price]
Nieuwe consultatie beschikbaar Verzamelregeling implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt...
 

[Contact us for a price]

Eerder dit jaar gingen de Aanvullingswetten voor bodem en geluid naar de Tweede Kamer. Bij inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsstelsel op 1 januari 2021 gaan deze wetten op in de Omgevingswet.
Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen Aanvullingswet bodem 

 

 


[Contact us for a price]
 [Contact us for a price]
In het opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een overzicht (Viewer PFAS beleid) gemaakt de stand van zaken van het PFAS beleid van...
 

[Contact us for a price]
Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling...
 

[Contact us for a price]
December 2019 Reageer op de ontwerp-Wijzigingsbladen Mede ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet heeft het CCvD/AC Bodembeheer een...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven stuurt de antwoorden op feitelijke vragen over het geactualiseerde tijdelijke handelingskader PAS naar de Tweede Kamer....
 

[Contact us for a price]
Version:1.0 StartHTML:000000257 EndHTML:000156071 StartFragment:000009491 EndFragment:000155996 StartSelection:000009510...
 
[Contact us for a price]
In een   brief (download) informeert de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer over de voortgang...
 

[Contact us for a price]
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert bij de toepassing van verbrand afval als bouwstof (bodemas) verschillende...
 

[Contact us for a price]
In een brief ( download Brief ) informeert Staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over het ontwerp-Aanvullingsbesluit...
 

[Contact us for a price]
Stagnerende afzetmarkt Thermisch Gereinigde Grond (TGG) In deze rapportage signaleert de ILT dat de afzetmarkt voor thermisch gereinigde grond (TGG)...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven gaat in op een aantal onderwerpen op het gebied van het storten van granuliet. Daarnaast stuurt zij 3 rapporten mee over enkele...
 

[Contact us for a price]
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van decentrale overheden, bedrijfsleven, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie SZW en...
 

[Contact us for a price]
De officiele documentem mbt de geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS: - Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader -...
 

[Contact us for a price]
Bij besluit van 24 mei 2016 heeft het college de erven onder oplegging van een dwangsom gelast de partij verontreinigde grond op een perceel...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
Het RIVM werkt aan een database met analyseresultaten van PFAS in de Nederlandse bodem en grondwater. Heeft u metingen van...
 

[Contact us for a price]
Januari 2020 Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het...
 
[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de ontwikkeling van de BRO volgens planning verloopt. Ook...
 [Contact us for a price]
De handelingsopties gebaseerd op de landelijke achtergrondwaarden (0,8 μg/kg droge stof en 0,9 μg/kg droge stof voor PFOS) zijn in onderstaand schema...
 

[Contact us for a price]
Op 23 april jl. hebben de VNG Commissie Ruimte, Wonen en Milieu en het VNG Bestuur onderhandelingsruimte gegeven aan portefeuillehouders Boudewijn...
 

[Contact us for a price]
Op 7 mei vindt een nieuwe release plaats van het Meldpunt bodemkwaliteit. Met deze release wordt aangesloten op een nieuwe versie van het...
 

[Contact us for a price]
Op 7 april 2020 start de inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de...
 

[Contact us for a price]
In de  jaarrapportage   van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in...
 

[Contact us for a price]
In Nederland is de bodem op verschillende plekken verontreinigd met PFAS. Meestal gaat het om lage concentraties die geen probleem vormen voor de...
 

[Contact us for a price]
Kamerbrief over publicaties chemische stoffen Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over 4 publicaties op het gebied van chemische...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over tussentijdse acties voor de aanpak van PFAS in grond en baggerspecie. Zij stuurt het rapport...
 

[Contact us for a price]
Wet van 19 februari 2020 tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor dat betrekking heeft op de derde tranche...
 

[Contact us for a price]
Rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2018’ gepubliceerd De gegevens over 2018 laten zien dat de hoeveelheid gecomposteerd...
 

[Contact us for a price]
In deze voorjaarsversie van het ontwerp- Aanvullingsbesluit Bodem (maart 2020) zijn wijzigingen verwerkt ten opzichte van de voorhangversie. Het gaat...
 

[Contact us for a price]
Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de inventarisatie van de toepassing van thermisch gereinigde grond (TGG) in werken van...
 

[Contact us for a price]
Naar aanleiding van de maatregelen, bepaald vanuit de overheid, hebben wij besloten alle cursussen die gepland stonden tot 6 april, te verplaatsen naar een...
 

[Contact us for a price]
Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de...
 

[Contact us for a price]
Op 6 februari jl. wijdde het televisieprogramma Zembla een uitzending aan het gebruik van granuliet in het verondiepingsproject ‘Over de Maas’. De...
 

[Contact us for a price]
Op 13 februari 2020 heeft de minister voor Milieu en Wonen een   kamerbrief   over de voortgang van de aanpak van PFAS in bodem verstuurd. In...
 

[Contact us for a price]
Op 19 september jl. heeft ILT haar het ‘Meerjarenplan ILT, 2018-2022’ gepubliceerd. In dit plan worden onder andere 5...
 

[Contact us for a price]
Minister Van Veldhoven stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het...
 

[Contact us for a price]
Nieuwe consultatie beschikbaar Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de concept...
 

[Contact us for a price]
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door de werkgroep PFAS het   Model Beleid toepassen PFAS houdende grond...
 

[Contact us for a price]
11 februari 2020 Volgens minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen), vinden bouwprojecten en werkzaamheden rondom waterveiligheid...
 


[Contact us for a price]
De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke...
 

[Contact us for a price]
Hierbij presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het  Jaarwerkplan Bodem+   in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2020 geeft de...
 


[Contact us for a price]
Nederland zit middenin de overgang naar een circulaire economie. Overheid en bedrijven werken samen om steeds meer afval als grondstof te...
 

[Contact us for a price]
Schreurs Opleidingen, snel weer up-to-date! Wil je een keer bijgepraat worden over de nieuwste wet- en regelgeving of de op komst zijnde...
 

[Contact us for a price]
De laatste maanden is door experts uit de sector hard gewerkt aan een nieuwe versie van protocol 7511. SIKB is dan ook blij met het...
 

[Contact us for a price]
Archeologisch vooronderzoek in de onderwaterarcheologie Een enorme rijkdom van vindplaatsen uit ons verleden liggen verborgen onder het...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
 november 2019 De PAS-uitspraak van de Raad van State en de PFAS-problematiek hebben effect op een aantal Rijkswaterstaat-projecten....
 

[Contact us for a price]
'Nergens ter wereld is het zo goed georganiseerd als in Nederland'. Alleen hier ontwikkelen alle betrokkenen gezamenlijk een...
 

[Contact us for a price]
Meetdata zoet- en zoutwaterverdeling Zeeuwse ondergrond beschikbaar - Helpdesk water...
 

[Contact us for a price]
Vraag Per wanneer is onderzoek naar PFAS verplicht en is sprake van een overgangstermijn voor eerder uitgevoerde...
 

[Contact us for a price]
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft duidelijkheid over de verhouding tussen de CE-markering en de andere keurmerken op...
 

[Contact us for a price]
06-02-2017 De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch...
 

[Contact us for a price]
19 december 2019 De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat de herkeuringen van thermisch gereinigde grond (TGG) van de bedrijven...
 

[Contact us for a price]
Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor voor baggerwerken. voor een soepel lopend project is het daarom essentieel...
 


[Contact us for a price]
De normen voor waterbodemonderzoek NEN 5717 en NEN 5720 zijn herzien. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werkt aan de...
 


[Contact us for a price]
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) roept in de praktijk veel vragen op. Op 25 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van...
 

[Contact us for a price]
Wie kennis bezit heeft het...
 

[Contact us for a price]
Schreurs Groep verzorgt de cursus ‘Materialen (bouwstoffen) in een circulaire economie’. Welke regelgeving is van belang bij...
 

[Contact us for a price]
Rechtspraak.nl - Print uitspraak Daderschap rechtspersoon opzettelijke overtreding zorgplicht ex art. 13 Wet bodemscherming....
 

[Contact us for a price]
Wanneer onder de grondwaterspiegel werkzaamheden plaatsvinden, bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, zijn maatregelen...
 

[Contact us for a price]
Overgangstermijn nieuwe werkwijze asbest in bodem - SIKB Sinds de wijziging op 24 augustus 2016...
 

[Contact us for a price]
Het laatste jaar is door experts uit de sector hard gewerkt aan een nieuwe versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen op basis van...
 


[Contact us for a price]
Onderstaande schema’s bieden houvast bij de aanpak van verontreinigde (spoed)locaties. Afhankelijk van de fase, onderzoek of...
 

[Contact us for a price]
Het RIVM presenteert een aantal mogelijkheden voor de aanpassing van de beoordeling van grondwaterkwaliteit. Deze aanpassing is nodig om de...
 


[Contact us for a price]
Wijziging van de regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2016.2) en enkele andere ministeriële...
 


[Contact us for a price]
BRL 2506-1 Titel Recyclinggranulaten Datum BRL 08-03-2017 Datum wijzigingsblad -...
 

[Contact us for a price]
 

[Contact us for a price]
LievenseCSO heeft kennis, kwaliteit en betrokkenheid bij het vak hoog in het vaandel staan en daarom Schreurs Opleidingen gevraagd dit een nog structureler onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering te maken. Het Vakmanschap-traject van Schreurs sluit hier perfect bij aan!
Als ‘kick-off’ van dit traject is er op 16 oktober op het ENKA-terrein te Ede een cursusdag georganiseerd voor alle medewerkers van LievenseCSO Milieu.
 

[Contact us for a price]
Op 1 februari jl. is bijlage C van de Regeling Bodemkwaliteit licht gewijzigd. Eén van de wijzigingen is de actualisatie van de...