Met de komst van de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke projecten bundelen om het zo eenvoudiger te maken om ruimtelijke projecten te starten. Dit heeft gevolgen voor de bodemwetgeving. In navolging hiervan zullen ook wijzigingen in BRL's plaatsvinden. 

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd

Dinsdag 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer met een meerderheid van stemmen ingestemd om de Omgevingswet in werking te laten treden per 1-1-2024. 

Wat verandert er voor de bodemspecialist?

Voor de bodemspecialist zal het, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) een zoektocht worden naar waar de relevantie bodemwetgeving verwoord is. De gemoderniseerde versie van de Wbb wordt volledig opgenomen in de Ow maar het Bbk slechts voor een deel, het overige deel blijft achter in het Bbk. In grote lijnen zal de beoordelingssystematiek echter hetzelfde blijven.
Daarnaast krijgen we, waarschijnlijk nog meer dan nu, te maken met verschillende Omgevingsplannen van gemeentes welke een specifiekere invulling kunnen geven aan het bodembeleid.

Kennis van de huidige bodemwetgeving zoals de Wbb en het Bbk zijn nu en tot ver in de toekomst van groot belang. Waarom?

  • Kennis van de basis en achtergrond van bodemwetgeving verschaft inzicht.
  • De huidige regels uit het Bbk blijven grotendeels bestaan (zij het in een ander jasje).
  • Overgangsrecht zorgt ervoor dat delen van de Wbb nog jarenlang van toepassing zullen zijn.
  • Bestaande regelgeving is in feite terug te vinden in de wettelijke regelgeving onder de Omgevingswet, zij het met een andere naam.

Wij bieden onze cursisten en klanten graag handvaten en inzicht bij de vertaalslag naar de Omgevingswet en de Overgangsrecht.

Schreurs Groep ziet in de nieuwe Omgevingswet een belangrijke stap naar systeemdenken, dit in analogie met de Waterwet. Wij houden de ontwikkelingen van de Omgevingswet en bijbehorende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en begeleiden onze leden en cursisten op weg naar de Omgevingswet.