Omgevingswet

Met de komst van de omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke projecten bundelen om het zo eenvoudiger te maken om ruimtelijke projecten te starten. De bedoeling is dat de omgevingswet per 2021 in werking treedt. Dit heeft gevolgen voor de bodemwetgeving. 

De Omgevingswet wordt uitgewerkt in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) te weten:

 • het Omgevingsbesluit,
 • het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl),
 • het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en
 • het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Onder deze besluiten valt weer de Omgevingsregeling (Or). 

Aanvullingswet Bodem

Aanvullingswet Bodem berust op 3 Pijlers:

De Aanvullingswet en het besluit Bodem vullen de Omgevingswet, respectievelijk de vier AMvB’s, aan met specifieke bodemregelgeving. Met de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel wordt de Wet bodembescherming en het grootste deel van de onderliggende regelgeving ingetrokken. Door de bodemregelgeving op te nemen in het stelsel van de Omgevingswet ontstaat in het nieuwe stelsel een consistente, bruikbare set aan regels, procedures en normen voor de omgang met de bodem. 

Het Aanvullingsbesluit vormt samen met de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingsregeling Bodem het zogenoemde aanvullingsspoor bodem van de Omgevingswet en behoeve van de overgangsregeling.

Milieubelastende activiteiten

Het uitgangspunt van het Nederlandse bodembeleid is het waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem (en het daarin aanwezige grondwater) en het faciliteren van het duurzaam gebruik van bodem, grond en baggerspecie. Bedrijven binnen de bodembranche zullen in de toekomst met name te maken krijgen met Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) Er worden binnen de Omgevingswet de volgende milieubelastende activiteiten:

 •    graven (onder interventiewaarden met informatieplicht, boven interventiewaarden   
     met  meldingsplicht);
 •    saneren (meer algemene regels zoals BUS) 
 •    opslaan van grond en baggerspecie;
 •    toepassen van bouwstoffen, grond, baggerspecie
     (met informatie- of meldingsplicht, afhankelijk van de klasse van toepassing)
 •    toepassen van mijnsteen
 •    aanwenden van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen

Schreurs Groep ziet in de nieuwe Omgevingswet een belangrijke stap naar systeemdenken, dit in analogie met de Waterwet. Wij houden de ontwikkelingen van de Omgevingswet en bijbehorende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en begeleiden ons leden en cursisten op weg naar de Omgevingswet.

 

Volg hieronder het laatste nieuws omtrent de omgevingswet:

Hoe ziet de Omgevingswet eruit:

AMvB's

De Omgevingswet wordt uitgewerkt in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) te weten:

 • het Omgevingsbesluit (Ob)
 • het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl),
 • het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en
 • het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Onder deze besluiten valt weer de Omgevingsregeling (Or). 

Aanvullingswet Bodem

Aanvullingswet Bodem berust op 3 Pijlers:

 • Voorkomen verontreiniging; preventie - zorgplicht -ongewoon voorval/toevalsvondst
 • Toedelen functies; Omgevingsvisie
 • Beheren historische verontreinigingen; overgangsrecht - onvaardbare risico's - Activiteiten zoals bouwen, graven & toepassen en wateractiviteiten.

De Aanvullingswet en het besluit Bodem vullen de Omgevingswet, respectievelijk de vier AMvB’s, aan met specifieke bodemregelgeving. Met de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel wordt de Wet bodembescherming en het grootste deel van de onderliggende regelgeving ingetrokken. Door de bodemregelgeving op te nemen in het stelsel van de Omgevingswet ontstaat in het nieuwe stelsel een consistente, bruikbare set aan regels, procedures en normen voor de omgang met de bodem. 

Het Aanvullingsbesluit vormt samen met de Aanvullingswet Bodem en de Aanvullingsregeling Bodem het zogenoemde aanvullingsspoor bodem van de Omgevingswet ten behoeve van de overgangsregeling.

Milieubelastende activiteiten

Het uitgangspunt van het Nederlandse bodembeleid is het waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem (en het daarin aanwezige grondwater) en het faciliteren van het duurzaam gebruik van bodem, grond en baggerspecie. Bedrijven binnen de bodembranche zullen in de toekomst met name te maken krijgen met Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) Hierin staan de volgende milieubelastende activiteiten:

 •    graven (onder interventiewaarden met informatieplicht, boven interventiewaarden   
     met  meldingsplicht);
 •    saneren (meer algemene regels zoals BUS) 
 •    opslaan van grond en baggerspecie;
 •    toepassen van bouwstoffen, grond, baggerspecie
     (met informatie- of meldingsplicht, afhankelijk van de klasse van toepassing)
 •    toepassen van mijnsteen
 •    aanwenden van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen

Wetsinstrumenten

De overheid kan de beleidsdoelen bepalen met meerdere instrumenten, welke elkaar beïnvloeden.  Voor bodem zijn de volgende wetsinstrumenten nader toegelicht:
 • Omgevingsvisie; De omgevingsvisie richt zich op de fysieke leefomgeving als geheel. Dit is dus inclusief de bodem en ondergrond. Het is voor overheden belangrijk om in het proces van de omgevingsvisie kennis te nemen van de aanwezige bodemkwaliteiten. Deze bodemkwaliteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven uit de omgevingsvisie.
 • Omgevingsplan; Het aspect bodem speelt met name op lokaal niveau een belangrijke rol. Het omgevingsplan wordt hét centrale document van de gemeente. Daarin staan de regels voor de fysieke leefomgeving. De gemeente krijgt met de komst van de Omgevingswet meer ruimte om de bodemkwaliteiten te reguleren.
 • Instructieregels omgevingsplan; Er gelden instructieregels die gemeenten voor bodem in het omgevingsplan moeten verwerken. De instructieregels staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).
 • Programma; Het programma bevat een uitwerking van het te voeren beleid uit de omgevingsvisie. Daarnaast kan het programma een pakket aan maatregelen bevatten om doelen voor de bodem en ondergrond te bereiken, benutten of beschermen. Het programma biedt kansen om het thema bodem in relatie tot maatschappelijke opgaven verder uit te werken samen met andere overheden.
 • Grondwater in de omgevingsverordening; Activiteiten in de bodem kunnen de grondwaterkwaliteit beïnvloeden. De omgevingsverordening bevat dan ook regels voor het beschermen van de kwaliteit van het grondwater.
 • Grondwater in de waterschapsverordening; Activiteiten in de bodem kunnen de grondwaterkwaliteit beïnvloeden. Een waterschap kan in de waterschapsverordening regels stellen om te zorgen voor een goede grondwaterkwaliteit.

(Bron: aan de slag met de omgevingswet)