Volg hieronder het laatste nieuws van de Omgevinsgwet en Bodem:
[Contact us for a price]
In de afweging met de interbestuurlijke partijen heeft het belang van duidelijkheid en zorgvuldigheid vooropgestaan. Daarom is er brede...
 

[Contact us for a price]
De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer documenten over de aanpak van het Indringend Ketentesten...
 

[Contact us for a price]
Impact voor beleidsdomein Bodem genoemd: De Omgevingswet kent een andere benadering van bodemkwaliteit en bodemverontreiniging dan de Wet...
 

[Contact us for a price]
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als BBT-document (beste...
 

[Contact us for a price]
Op 20 oktober 2022 is de internetconsultatie gestart van het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023. Iedereen die dat wil, kan tot...
 

[Contact us for a price]
Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij...
 

[Contact us for a price]
Op aandringen van de provincies wordt de invoering van de Omgevingswet  met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2023.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de planning voor de toegezegde voortgangsbrief over de Omgevingswet met...
 

[Contact us for a price]
Beslisnota bij Kamerbrief Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving in...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
 


[Contact us for a price]
NEN heeft de ontwerpen gepubliceerd voor twee herziene Nederlandse normen voor de strategie voor het uitvoeren van verkennend en...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer een toelichting op toegezegde rapportages en informatie...
 

[Contact us for a price]
De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan straks deels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en deels in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Via het Aanvullingsbesluit bodem is het Bbk gewijzigd. Er is nu een geconsolideerde versie van het Besluit bodemkwaliteit ontwikkeld zoals geldend na inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 

[Contact us for a price]
Ontwerpbesluiten van de wijzigingen van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving ter uitvoering van het...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer vindt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Dit moet provincies, gemeenten en waterschappen in staat stellen hun voorbereidingen daarop in te richten en ervoor zorgen dat de uitvoering geen vertraging oploopt.
 


[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de herijking van het diepe -plassen-beleid. Het gaat daarbij om de...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Kritiekgevers Omgevingswet door BZK...
 


[Contact us for a price]
In de Kamer leeft echter de wens dat de ICT-problemen bij het digitale loket voor omgevingsvergunningen eerst moeten zijn opgelost voordat de wet op 1 januari aanstaande kan ingaan. In oktober worden onder meer de uitkomsten verwacht van een onderzoek van het Adviescollege ICT-toetsing. Dat is het moment waarop een meerderheid van de Kamer definitief wil besluiten over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Van stemming over het ontwerp-koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dus vooralsnog geen sprake.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de kritieke tijdlijn inzake inwerkingtreding...
 

[Contact us for a price]
De vaste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de tussenrapportage ten aanzien van de Quick Scan Go Live...