Volg hieronder het laatste nieuws van de Omgevinsgwet en Bodem:
[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
 


[Contact us for a price]
NEN heeft de ontwerpen gepubliceerd voor twee herziene Nederlandse normen voor de strategie voor het uitvoeren van verkennend en...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer een toelichting op toegezegde rapportages en informatie...
 

[Contact us for a price]
De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan straks deels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en deels in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Via het Aanvullingsbesluit bodem is het Bbk gewijzigd. Er is nu een geconsolideerde versie van het Besluit bodemkwaliteit ontwikkeld zoals geldend na inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 

[Contact us for a price]
Ontwerpbesluiten van de wijzigingen van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving ter uitvoering van het...
 

[Contact us for a price]
De Eerste Kamer vindt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Dit moet provincies, gemeenten en waterschappen in staat stellen hun voorbereidingen daarop in te richten en ervoor zorgen dat de uitvoering geen vertraging oploopt.
 


[Contact us for a price]
Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de herijking van het diepe -plassen-beleid. Het gaat daarbij om de...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Kritiekgevers Omgevingswet door BZK...
 


[Contact us for a price]
In de Kamer leeft echter de wens dat de ICT-problemen bij het digitale loket voor omgevingsvergunningen eerst moeten zijn opgelost voordat de wet op 1 januari aanstaande kan ingaan. In oktober worden onder meer de uitkomsten verwacht van een onderzoek van het Adviescollege ICT-toetsing. Dat is het moment waarop een meerderheid van de Kamer definitief wil besluiten over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Van stemming over het ontwerp-koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dus vooralsnog geen sprake.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de kritieke tijdlijn inzake inwerkingtreding...
 

[Contact us for a price]
De vaste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de tussenrapportage ten aanzien van de Quick Scan Go Live...
 

[Contact us for a price]
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). In de Rbk staan...
 


[Contact us for a price]
Deze maand en voor 1 juli 2022 dient er een definitief belsuit te worden genomen om de inwerkingtreding van de Omgevingswet te realiseren...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de maandrapportage aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt zijn reactie op een verzoek van het Eerste Kamerlid Nicolaï (PvdD) om...
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de besluitvorming van de inwerkingtreding van...
 

[Contact us for a price]
Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in met name de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Daarbij gaat het om juridisch-technische reparaties van onvolkomenheden van niet-beleidsmatige aard.
 

[Contact us for a price]
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de inwerkingtreding van de...
 

[Contact us for a price]
In de   ‘Factsheet verspreidingsbeleid’ is het beleid voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem na de...
 

[Contact us for a price]
Die bepaling, dat KB, dat koninklijk besluit, zou ik op korte termijn willen slaan en de inwerkingtredingsdatum zou ik willen bepalen op 1 januari 2023. Eigenlijk zou het debat van vandaag met name daarover kunnen gaan, want de wetgeving zelf is natuurlijk al uitbundig behandeld in de afgelopen tien jaar.