SCHREURS GROEP

Onderzoek naar grondwaterbeheer waterschappen verschenen

[Contact us for a price]
 

Description

De aandacht voor grondwater neemt toe, maar waterschappen benutten de mogelijkheden die ze hebben om het grondwaterbeheer te gebruiken bij het oplossen van watervraagstukken nog niet optimaal. Dat constateert Sterk Consulting in opdracht van Het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond in samenspraak met de Unie van Waterschappen.

Grondwater speelt een belangrijke rol in grote maatschappelijke vraagstukken, zoals bodemdaling, droogte en verontreiniging. Sterk Consulting onderzocht hoe de waterschappen opereren op het terrein van het grondwaterbeheer. Speciale aandacht ging daarbij uit naar de Omgevingswet en het grondwaterkwaliteitsbeheer.

Grondwaterkwaliteitsbeheer

Sterk Consulting constateert dat de focus rond grondwater nu voornamelijk op kwantiteitsvraagstukken ligt, zoals droogte en bodemdaling. Maar ook in het grondwaterkwaliteitsbeheer liggen voor de waterschappen kansen.

Omgevingswet

Verder concludeert Sterk dat de Omgevingswet de samenwerking en afstemming op het terrein van grondwaterkwaliteit gaat beïnvloeden. Er is alleen nog veel onduidelijkheid over de manier waarop. De behoefte bestaat om enkele kennisvraagstukken rond grondwaterkwaliteit op te pakken. Over de vraag of de waterschappen hier meer regie op moeten pakken, zijn de meningen van de ondervraagde waterschappen echter verdeeld.

Nieuwe grondwatervisie

De waterschappen zeggen graag een nieuwe nationale (basis)visie over grondwaterbeheer te willen. De Unie van Waterschappen is daarmee aan de slag gegaan en werkt aan een gezamenlijke waterschapsvisie op grondwaterbeheer. Dat gebeurt parallel aan de Interbestuurlijke Studiegroep Grondwater.

Vergroten van kennis

Sterk Consulting beveelt de Unie van Waterschappen en STOWA aan om meer bewustzijn te creëren voor het belang van grondwater in het algemeen en grondwaterkwaliteit in het bijzonder. Andere aanbevelingen zijn het ontwikkelen van kaders, investeren in kennisontwikkeling en meer samenwerken met provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven.

Extra aanbevelingen voor het UP Bodem en Ondergrond
1. Zorg er als UP (of als eventuele opvolger hiervan) voor dat het UP goed bekend wordt bij de waterschappen. Het voorliggende onderzoek is wat dit betreft een goede stap.
2. Maak concreet wat het UP voor waterschappen kan betekenen. Mogelijk dat het UP op regionaal uitvoeringsniveau een kennis- en/of procesondersteunende rol kan vervullen, daar waar de Unie van Waterschappen meer een nationaal karakter heeft, voor een belangrijk deel ook nog als belangenbehartiger.
3. Maak in samenwerking met de Unie van Waterschappen en de STOWA een grondwateragenda voor 2021. Betrek hierbij in ieder geval de bevindingen uit dit rapport.

Bijlage: Eindrapport Grondwater(kwaliteits)beheer door waterschappen. Een vergelijkend onderzoek 

Bron: Unie van waterschappen

Reviews

No posts found

Write a review