Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Ontwerp NEN 5717 en NEN 5720 voor waterbodemonderzoek gepubliceerd voor inspraak


 

 

NEN heeft het normontwerp voor de gewijzigde NEN 5717 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ en gewijzigde NEN 5720 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek’ gepubliceerd met mogelijkheid om commentaar te leveren op de inhoud van de norm.

De commentaarperiode loopt tot 18 augustus 2017. De commentaren worden door de NEN-commissie verwerkt waarna de definitieve norm wordt gepubliceerd.
Ontwerp NEN 5717 en NEN 5720 voor waterbodemonderzoek gepubliceerd voor inspraak - Bodem+

 

Aanleiding revisie

Het doel van de revisie was het actualiseren van deze norm zodat deze aansluit bij (toekomstig) bodembeleid. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan de aanpassing van het bodembeleid waarin via een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 januari 2018 vooronderzoek verplicht wordt gesteld.

NEN 5717 geeft invulling aan dit voorgenomen nieuwe beleid. Dit heeft ook gevolgen voor het waterbodemonderzoek en leidt naast aanpassingen in NEN 5717, ook tot aanpassing in NEN 5720. Vanwege de samenhang tussen beide documenten worden ze parallel gepubliceerd. Hiernaast werkt NEN ook aan een wijziging van de NEN 5725 voor vooronderzoek op de landbodem, waarvan het normontwerp eerder dit jaar al gepubliceerd was.

Belangrijkste wijzigingen

De normen voor vooronderzoek en onderzoek van de waterbodem hebben een verregaande revisie ondergaan. Onder andere zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • In de opzet van het vooronderzoek is een differentiatie aangebracht in de onderzoeksinspanning op basis van de onderzoeksaanleiding.
  • Ook wordt nu expliciet aandacht besteed aan asbest in zowel NEN 5717 als NEN 5720, waardoor de huidige NTA 5725 kan komen te vervallen.
  • Eerder gesignaleerde uitvoeringsknelpunten of onduidelijkheden rond waterbodemonderzoek hebben geleid tot verduidelijkingen.

Een  strategie voor afperking is opgenomen voor het bepalen van de grenzen tussen herbruikbare en niet-herbruikbare baggerspecie.

Bron: NEN