Hét kennisinstituut voor bodem, bouw- en afvalstoffen

Vakmanschap is meesterschap:

 
Weet wat er speelt in jou vakgebied, anticipeer op wat komen gaat en ben je bewust van de mogelijkheden want wie kennis bezit heeft de toekomst!
 
Steeds meer bedrijven willen zich onderscheiden op basis van kennis, kunde en kwaliteit. Medewerkers moeten niet blindelings de regels volgen maar weer écht met hun vak bezig zijn, kunnen anticiperen op wensen van de klant en de verwachtingen voor de toekomst en zo een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en succes van uw onderneming. Dus terug naar het vakmanschap!
 
Schreurs Opleidingen BV biedt  u de mogelijkheid om werknemers niet alleen op een gewenst niveau te brengen maar ook te zorgen voor continue verruiming en verdiepen van de kennis.

 

Start kennistraject

We starten met een bedrijfsspecifieke cursus voor alle medewerkers die deelnemen aan het kennistraject. Doel van deze cursus is te laten zien dat kennis een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het is een duidelijke start van waaruit op verschillende manieren het vergroten van de kennis voortgezet zal worden. 

De cursus is  algemeen van opzet maar wel gebaseerd op de behoefte van het bedrijf. Deze behoefte wordt vastgesteld door overleg met opdrachtgever en via een vragenlijst voor de deelnemers.

 

Vaststellen en toetsen huidig en gewenste kennisniveau

Het gewenste kennisniveau wordt in overleg vastgelegd in  een functie/kennismatrix zoals hieronder als voorbeeld weergegeven.

Voorbeeld matrix: bedoeld als voorbeeld. De daadwerkelijke matrix dient uitgebreider opgezet te worden.

 

Kennis/
Functie

Basis
Wbb

Basis
Bbk

BRL
SIKB
1000

BRL
SIKB
2000

BRL
SIKB
6000

BRL
SIKB
9335

Asbest

CROW
132

???

Projectleider X X   X   X   X  
Veldwerker X     X       X  
MKB-er X X   X X     X  
   Specialisaties
Partijkeuringen     X X     X    
Asbestonderzoek       X     X    

 

Voorts wordt  een opleidingsplan opgesteld . Dit bestaat uit een overzicht van het huidige kennisniveau en de benodigde  opleidingen voor de komende jaren. Middels een of meerdere toetsen wordt  bepaald of de medewerker voldoet aan de opleidingseisen zoals gesteld in o.a. de BRL-en alsmede aan de interne eis die aan de functie wordt gesteld .

Hiermee is de uitgangspositie van bepaald.

 

Op niveau brengen van kennisniveau.

Uit de toetsing bij de voorgaande stap komt naar voren waar nog kennisbehoefte is.

Daar waar nodig worden de deelnemers op het gewenste kennisniveau brengen door bv. in-company workshops,  reguliere cursussen of persoonlijke training.

De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets. Bij bewezen geschiktheid wordt de medewerker beloond  met een ‘Vakdiploma’ voor betreffende functie, hetgeen wij als onafhankelijk bureau zullen uitgeven.

 

Op niveau houden van de kennis

Om het kennisniveau op peil te houden nemen wij half jaarlijks een toets af op niveau van de functie. Aan de hand van de uitkomst wordt al dan niet het vakdiploma verlengd en de behoefte aan (bij)scholing vastgesteld.

Sowieso is jaarlijkse bijscholing op het gebied van wet- en regelgeving (verandering en toekomst) een vast onderdeel van het kennistraject. 

Bijscholing kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld per functie of per kennisonderdeel een workshop of cursus waarin een de actueel onderwerp wordt behandeld.

Dit kan verschillen per functie en indien gewenst zelfs per vestiging. De bijscholing kan ook specifiek voor een individu noodzakelijk zijn.

 

Verdiepen / uitbreiden van kennis

Buiten het op peil brengen en houden van kennis is het ook belangrijk dat de medewerkers groeien in kennis. Denk hierbij aan verdieping (specialismen) of verbreding van kennis door opleiding op maat.  

 

Support en software

We laten de functionarissen niet zwemmen maar ondersteunen ze met onze support en houden ze op de hoogte van de relevante veranderingen in het werkveld.
Tevens worden er tools ter beschikking gesteld voor zoals de toetsprogramma’s STR en SAR.

 

Indien u dit traject aan ons toevertrouwd  zorgen wij dat u de  medewerkers als vakman kunt inzetten  die daadwerkelijk zorgt voor kwaliteit, betrouwbaarheid en effectiviteit.