SCHREURS GROEP

Veelgestelde vragen ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

[Contact us for a price]
 

Description

Veelgestelde vragen werken in en met verontreinigde bodem - CROW -->

Overgang naar CROW400

Waarom komt CROW al snel met errata?

De nieuwe CROW 400 is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen – maar toch zijn er onvolkomenheden geconstateerd. U zult hopelijk begrijpen dat wij zelf ook allerminst blij zijn met de geconstateerde onvolkomenheden. Onze excuses daarvoor. Het is overigens niet ongebruikelijk dat er bij een publicatie errata verschijnen. Vaak worden wijzigingen en verbeteringen verzameld en, indien noodzakelijk, elk half jaar gepubliceerd.

Voor CROW 400 hebben we ervoor gekozen sneller correcties door te voeren en te publiceren vanwege het belang van de publicatie voor de sector. Deze werkwijze zullen we voor deze publicatie ook in de toekomst blijven volgen. 

Is er een overgangstermijn van CROW 132 naar CROW 400?

Ja, deze is vastgesteld in overleg tussen het Platform verontreinigde bodem en CROW. Nu de nieuwe richtlijn CROW 400 onlangs verschenen is, hebben partijen tijd nodig voor de implementatie. Daartoe zal een overgangstermijn worden gehanteerd. Deze zou oorspronkelijk aflopen op 1 juli 2018. Maar vanwege de aanstaande herdruk van de CROW 400 (die beschikbaar is vanaf 1 januari 2018) is deze datum opgeschort naar 1 januari 2019. Daarna wordt verwacht dat personen en partijen werken volgens de nieuwe richtlijn.

Wat betekent de herdruk van de CROW 400 voor de overgangstermijn?

De herdruk is bedoeld om diverse, kleine onvolkomenheden te herstellen en betreft geen wezenlijke wijzigingen van de publicatie. De herdruk is dus geen herziening maar alleen een 2e druk van dezelfde richtlijn. Daarom is op beide dezelfde overgangstermijn van toepassing. Deze overgangstermijn eindigt op 1 januari 2019.

 

Kan de nieuwe richtlijn CROW400 nu al worden voorgeschreven?

Ja dat kan, de richtlijn is immers verschenen en de overgangstermijn is begonnen (zie de andere vragen over de overgangstermijn). Maar let op: opdrachtnemers kunnen nog niet direct voldoen aan alle onderdelen van de nieuwe richtlijn. Zo kan pas vanaf januari 2018 het certificaat DLP-R worden behaald. En hebben ‘gewone’ DLPers ook tijd nodig om aan te kunnen tonen dat zij voldoen aan de aangescherpte eisen aan de DLP in de CROW 400, middels een nieuw examen. En opleiders DLP hebben tijd nodig om de DLPers hierin te ondersteunen, door hun opleidingen af te stemmen op de nieuwe richtlijn. Kortom: de overgangstermijn is juist bedoeld om te beginnen met het voorschrijven en toepassen van de nieuwe richtlijn, maar ook om elkaar de tijd te gunnen (tot 1 januari 2019, het einde van de overgangstermijn) om in alle opzichten aan de nieuwe richtlijn te kunnen voldoen.

In RAW-bestekken kan de richtlijn worden voorgeschreven door in deel 3 van het bestek op te nemen dat overal waar in de Standaard sprake is van de publicatie ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’ moet worden gelezen publicatie ‘Werken in of met verontreinigde bodem’. De resultaatsbeschrijvingen zullen door de bestekschrijver in eerste instantie zelf moeten worden aangepast op de nieuwe publicatie. CROW onderzoekt welke aanpassingen in de Standaard nodig zijn en zal deze zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen.

Wat betekent de overgangstermijn voor (bestaande) DLPers?

De overgangstermijn duurt tot 1 januari 2019 en geldt ook voor het voldoen aan de diverse opleidings- en ervaringseisen (zowel door opleiders als door kandidaat DLPers). Certificaten van bestaande, ‘gewone’ DLPers blijven geldig tot het einde van bovengenoemde overgangstermijn (1 januari 2019), daarna moet een DLPer kunnen aantonen dat hij/zij voldoet aan de nieuwe toets- en eindtermen, conform de CROW 400. Dat betekent in de praktijk dat zij opnieuw examen moeten doen. Verloopt uw DLP-certificaat al vóór 1 januari 2019? Dan heeft u de keuze om een nieuw certificaat DLP (volgens de nieuwe toets- en eindtermen) te halen of om uw DLP-R certificaat te behalen. Dit is afhankelijk van de situaties waarin moet kunnen worden gewerkt. Zie hiervoor Module 5 van CROW 400.  De kwalificatie DLP-R is nieuw en kan vanaf 1 januari 2018 worden behaald. CROW zal hierover nog nader communiceren.

Gezien de herdruk van de huidige publicatie CROW 400, welke publicatie is dan nu van kracht?

Tot aan het verschijnen van de herdruk (1 januari 2018) is de huidige publicatie CROW 400 inclusief de errata van kracht.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Gaan de voorlichtings-/ introductiebeenkomsten gewoon door gezien de herdruk van de huidige publicatie CROW 400?

De herdruk van CROW publicatie 400 (die beschikbaar is vanaf 1 januari 2018) is niet van invloed op de inhoud en planning van de voorlichtingsbijeenkomsten. De herdruk is bedoeld om diverse, kleinere onvolkomenheden te herstellen en betreft geen wezenlijke wijzigingen van de publicatie. Daarom is de inhoud van de voorlichtingsbijeenkomst onveranderd en geheel actueel en zullen de bijeenkomsten gewoon doorgaan zoals gepland (zie planning).

Kan CROW ook incompany (bij ons op kantoor) een voorlichtings-/introductiebijeenkomst verzorgen?

U kunt contact opnemen met Henk Deenik via henk.deenik@crow.nl of 0318 - 69 53 42 voor een vrijblijvende offerte.

DLP en DLP-R

Wat is het verschil tussen DLP en DLP-R?

Inzet van de DLP-R is volgens de CROW 400 straks verplicht voor de zwaardere veiligheidsklassen (zie hiervoor Module 5 van CROW 400). Ten opzichte van de reguliere DLP worden aan een DLP-R vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen.

Hoe word ik DLP?

U mag uzelf DLP noemen als u in het bezit bent van een bewijs van opleiding waarmee wordt aangetoond dat u het bijbehorende DLP examen met een positief resultaat hebt afgerond. De opleiding en het bijbehorende examen en certificaat moeten voldoen aan de eisen zoals beschreven in bijlage V van CROW400. Wij adviseren u om dit expliciet te toetsen bij uw opleider.

Hoe word ik DLP-R?

U mag uzelf DLP-R noemen als u in het bezit bent van een certificaat waarmee wordt aangetoond dat u het door CROW afgenomen examen met positief resultaat hebt afgerond. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het openbare CROW register DLP-R, dat door derden geraadpleegd kan worden op de website van CROW. De toets- en eindtermen voor het DLP-R examen zijn beschreven in bijlage VI van het procesdeel van CROW400. De eerste examens DLP-R zullen plaatsvinden vanaf 1 januari 2018, de inschrijving daarvoor wordt vanaf eind oktober 2017 opengesteld. CROW zal hierover nog nader communiceren.

Mag ik als DLP ook taken uitvoeren van de DLP-R?

Nee. De functie van de DLP-R is ‘zwaarder’ dan die van de ‘gewone’ DLP. Een DLP-R moet in het bezit zijn van een CROW certificaat DLP-R en ingeschreven staan in het CROW register DLP-R.

Mag ik als DLP-R ook taken uitvoeren van de DLP?

Ja.

Is een opleiding verplicht voor DLP of DLP-R?

 • Voor de DLP: ja. In bijlage V van CROW400 is expliciet beschreven aan welke eisen de opleiding, het examen en het certificaat DLP moeten voldoen.
 • Voor de DLP-R: nee. Er worden geen expliciete eisen gesteld aan de (voor-) opleiding van een DLP-R; het examen DLP-R is van dien aard dat alle toets- en eindtermen worden geverifieerd. Dit betekent in de praktijk dat iedereen zich kan aanmelden voor het centraal door CROW georganiseerde examen DLP-R. Maar dat voldoende kennis en ervaring essentieel zijn om kans van slagen te hebben voor dat examen. Een opleiding is in dat kader niet verplicht, maar kan dus wel zinvol zijn om u goed voor te bereiden.
 

Is een examen verplicht voor DLP of DLP-R?

 • Voor de DLP: ja. In bijlage V van CROW400 is expliciet beschreven aan welke eisen de opleiding maar ook het examen en het certificaat DLP moeten voldoen. Aanbeveling uit CROW400 is dat het examen wordt afgenomen door een organisatie die niet verbonden is (anders dan als opdrachtnemer/ leverancier) aan de organisatie die de opleiding heeft verzorgd. Daarmee wordt de onafhankelijkheid zo veel als mogelijk gewaarborgd. Wij adviseren u om dit expliciet te toetsen bij uw opleider.
 • Voor de DLP-R: ja. U kunt uzelf pas DLP-R noemen als u in het bezit bent van een certificaat waarmee wordt aangetoond dat u het door CROW afgenomen examen met positief resultaat hebt afgerond. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het openbare CROW register DLP-R, dat door derden geraadpleegd kan worden op de website van CROW. De toets- en eindtermen voor het examen zijn beschreven in bijlage VI van het procesdeel van CROW400. De eerste examens DLP-R zullen plaatsvinden in vanaf 1 januari 2018, de inschrijving daarvoor wordt vanaf oktober opengesteld. CROW zal hierover nog nader communiceren.
 

Waar kan ik een opleiding doen voor DLP of DLP-R?

 • Er zijn diverse aanbieders van opleidingen DLP, deze kunt u online zoeken en vinden. Wij adviseren u om bij uw keuze voor een opleider expliciet te toetsen of de betreffende opleiding voldoet aan de eisen zoals beschreven in bijlage V van CROW400. Advies is bovendien om te kiezen voor een opleiding waarbij het bijbehorende DLP examen wordt afgenomen door een organisatie die niet verbonden is (anders dan als opdrachtnemer/ leverancier) aan de organisatie die de opleiding heeft verzorgd. Daarmee wordt de onafhankelijkheid zo veel als mogelijk gewaarborgd.

 • Een opleiding DLP-R is niet verplicht, kandidaten kunnen ook zonder specifieke opleiding toetreden tot het DLP-R examen (zie ook de vraag: Is een opleiding verplicht voor DLP of DLP-R?). Wel kunnen opleiders u mogelijk helpen voor te bereiden op het examen DLP-R met een opleiding die specifiek gericht is op de essentiële kennis en ervaring waarover een DLP-R moet beschikken. Wij adviseren u om in dat geval expliciet te toetsen of de betreffende opleiding is toegespitst op de toets- en eindtermen zoals beschreven in bijlage VI van CROW400.
 

Waar kan ik een examen doen voor DLP of DLP-R?

 • Er zijn diverse aanbieders van examens DLP. Vaak is het examen gekoppeld aan een opleiding, deze kunt u online zoeken en vinden. Wij adviseren u om bij uw keuze voor een opleider expliciet te toetsen of de betreffende opleiding voldoet aan de eisen zoals beschreven in bijlage V van CROW400. En om te kiezen voor een opleiding waarbij het bijbehorende DLP examen wordt afgenomen door een organisatie die niet verbonden is (anders dan als opdrachtnemer/ leverancier) aan de organisatie die de opleiding heeft verzorgd. Daarmee wordt de onafhankelijkheid zo veel als mogelijk gewaarborgd.
 • Het DLP-R examen wordt alleen verzorgd door CROW. Deze exclusieve positie is met draagvlak van de sector ontstaan met als doel om de kwaliteitsborging van de deskundigheid van de DLP-R centraal in Nederland te borgen. Kandidaten die slagen voor het CROW examen DLP-R worden opgenomen in het openbare CROW register DLP-R, dat door derden geraadpleegd kan worden op de website van CROW. Zowel de examens als het register DLP-R komen januari 2018 beschikbaar.
  

Kan ik vrijstelling krijgen voor (onderdelen van) het examen DLP-R?

Het DLP-R examen zal bestaan uit een theorie- én een praktijkexamen. Voor beide onderdelen kunt u zich straks los inschrijven en beide worden los van elkaar afgelegd. Voor het theorie-examen zullen geen vrijstellingen worden verleend. CROW is nog in overleg met partijen over mogeljke vrijstellingen voor het praktijkexamen. Vóór aanvang van de examens in november zal CROW hierover nog nader communiceren.

Wat betekent de overgangstermijn voor (bestaande) DLPers?

De overgangstermijn duurt tot 1 januari 2019 en geldt ook voor het voldoen aan de diverse opleidings- en ervaringseisen (zowel door opleiders als door kandidaat DLPers). Certificaten van bestaande, ‘gewone’ DLPers blijven geldig tot het einde van bovengenoemde overgangstermijn (1 januari 2019), daarna moet een DLPer kunnen aantonen dat hij/zij voldoet aan de nieuwe toets- en eindtermen, conform de CROW400. Dat betekent in de praktijk dat zij opnieuw examen moeten doen. Verloopt uw DLP-certificaat al vóór 1 januari 2019? Dan heeft u de keuze om een nieuw certificaat DLP (volgens de nieuwe toets- en eindtermen) te halen of om uw DLP-R certificaat te behalen. Dit is afhankelijk van de situaties waarin moet kunnen worden gewerkt. Zie hiervoor Module 5 van CROW 400.  De kwalificatie DLP-R is nieuw en kan vanaf januari 2018 worden behaald. CROW zal hierover nog nader communiceren.

Rekentool Bepaling veiligheidsklasse

Wanneer komt de rekentool beschikbaar?

Wij hadden de verwachting eind juli 2017 live te kunnen gaan met de nieuwe rekentool Bepaling veiligheidsklasse, maar helaas, na de laatste testen voldoet de nieuwe rekentool toch nog niet aan de eisen die we er aan hebben gesteld en willen we met het huidige resultaat niet live. De nieuwe rekentool komt nu uiterlijk 1 januari 2018 beschikbaar.  

Over de inhoud van CROW 400

Waar vind ik de SRC-waarden?

Deze zijn, met toelichting, te vinden op de website van CROW.

Wat zijn CM-stoffen?

De C staat voor carcinogeen en de M voor mutageen. Carcinogeen is kankerverwekkend. Dit betekent dat wanneer men in contact met de stof komt, dit kanker kan veroorzaken. Hoe kankerverwekkender de stof en hoe vaker en intensiever het contact, hoe groter de kans is dat men daadwerkelijk kanker krijgt. Een mutagene stof is een chemische stof die het DNA beschadigt en hierdoor erfelijke veranderingen (mutaties) kan veroorzaken.

Moet voor minerale oliën de SRC-waarde of de Interventiewaarde gebruikt worden voor de bepaling van de veiligheidsklasse?

Minerale olie is een vluchtige stof (mengsel) en hiervoor wordt de Interventiewaarde gehanteerd. Zie ook Module 3 en het overzicht met de SRC-waarden en Interventiewaarden op de website van CROW.

Als voor bepaalde stoffen alleen de SOM bekend is, hoe bepaal ik dan de veiligheidsklasse?

Bij stoffen die middels een Som worden weergegeven moet gekeken worden naar de 'worst case'. Dus de component met de laagste SRC-waarde is in dat geval leidend.

Als er geen SRC-waarde bekend is, hoe bepaal ik dan de veiligheidsklasse?

Er zijn altijd stoffen die geen duidelijk beeld geven. Het is dan aan de HVK om hier een oplossing voor te geven. Dat was conform de CROW 132 ook al zo. Als er in zijn geheel geen duidelijkheid is aangaande de aanwezige concentratie, en er ook geen indicatie is via de bodemkwaliteitskaarten, dan kan het wenselijk zijn om een aanvullend bodemonderzoek uit te voeren.

Waar vind ik informatie over (secundaire) bouwstoffen in CROW 400?

In het procesdeel staat in het hoofdstuk ‘toepassingsgebied’ (pagina 11) van de nieuwe CROW 400 dat meer grondroerende activiteiten zijn opgenomen dan in de CROW-publicaties 132 en 307. Het toepassingsgebied van de richtlijn is dus breder en betreft ook de werkzaamheden met bodemvreemde materialen in de bodem, zoals (secundaire) bouwstoffen. Aan dergelijke werkzaamheden is geen veiligheidsklasse toegekend (zie o.a. hoofdstuk 3.3.3.3 van Module 3).

Wel wordt aangegeven welke risico’s de aangetroffen materialen met zich meebrengen en welke projectspecifieke maatregelen nodig zijn om deze risico’s te beheersen (zie ook tabel M4-1 in Module 4:

 • Door de kwaliteit van bodemvreemde materialen zoals vliegassen te analyseren en te toetsen;
 • Door aandacht te besteden aan stofvorming en hoge pH-waarde van de bouwstoffen;
 • Door in de RI&E bodemvreemde materialen mee te wegen en/of verwerken van deze stoffen als kritische werkzaamheid mee te nemen in het V&G-plan.

Tip: zoek in de kennismodule op ‘(secundaire)’ en overal waar in de CROW 400 gesproken wordt over (secundaire) bouwstoffen zal dit in beeld komen.

Als de veiligheidsklasse is vastgesteld, is dan automatisch bekend welke beheersmaatregelen moeten worden genomen?

De veiligheidsklasse bepaalt niet automatisch welke maatregelen moeten worden getroffen, maar vormt een indicatie voor de veiligheidskundige om te bepalen welke maatregelen(niveaus) passend zijn. De afweging welke beheersmaatregelen nodig zijn, wordt gemaakt en onderbouwd door de veiligheidskundige.

Moet er (in het algemeen) nog gecorrigeerd worden voor organische stof?

In de nieuwe systematiek voor de bepaling van veiligheidsklassen is er voor gekozen om bij de niet vluchtige stoffen niet te corrigeren voor organisch stof. Bij de vluchtige stoffen wordt wel gecorrigeerd voor organisch stof (zie hoofdstuk 3.3.4 van Module 3). Voor lutum wordt niet gecorrigeerd.

Wijkt de correctie voor organische stof af van de circulaire bodemsanering?

Het klopt dat de gehanteerde systematiek niet overeen komt met de circulaire bodemsanering. De publicatie is namelijk géén milieukundige publicatie als het gaat om blootstellingsrisico’s.

Bij het bepalen van de veiligheidsklasse voor werken met vluchtige stoffen gaat men uit van alle vluchtige stoffen in grond of grondwater. De gevonden concentratie van een verontreinigende vluchtige stof dient voor organisch stof te worden gecorrigeerd (zie hoofstuk 3.3.4 van Module 3). Hierbij wordt er alleen gecorrigeerd op organisch stof. In een onderzoek van de heer Kraayeveld is e.e.a. wetenschappelijk onderbouwd dat bij humane blootstelling dit de juiste methode is.

Hoe bepaal ik de veiligheidsklasse als er PAK wordt aangetroffen?

Ten aanzien van PAK wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘vluchtige’ PAK en de ‘niet vluchtige’ PAK. Bij de ‘niet vluchtige’ PAK wordt de SRC-waarde gehanteerd. Bij de ‘vluchtige’ PAK de Interventiewaarde en wordt er alleen gecorrigeerd op organische stof.

Als er wel een totaalgehalte PAK(10) bekend is, maar de gehalten van de afzonderlijke PAK’s ontbreken, zijn er twee mogelijkheden:

 • een extra bemonstering en analyse laten uitvoeren op de afzonderlijke componenten van PAK;
 • de zogeheten 20%-standaardregel toepassen.

(Zie hoofdstuk 3.3.4 van Module 3).

Moet kwik beschouwd worden als een niet-vluchtige of vluchtige stof?

In veel gevallen wordt er gekeken naar het vlampunt van een stof. Er zijn echter uitzonderingen. Kwik is zo’n uitzondering. Hierbij wordt gekeken naar de dampspanning bij 20°C. Als de stof zal verdampen wordt deze toch als vluchtig beschouwd. Er is immers een blootstelling mogelijk. Het is aan de Veiligheidkundige om verder het risico in te schatten.

Waarom moet er een filteroverdruksysteem aanwezig zijn als deze niet wordt gebruikt?

Omdat gedurende de uitvoering van het werk de situatie kan veranderen en de veiligheidskundige in dat geval kan beslissen dat het filteroverdruksysteem wel gebruikt moet worden.

Bekijk hier alle vragen

Bron: crow.nl