Voortgang Omgevingswet november 2020

[Contact us for a price]
 

Description

Kamerbrief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drs. K.H. Ollongren over de voortgang Omgevingswet november 2020

In deze voortgangsbrief Omgevingswet ga ik in op de vorderingen richting de voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022.
Ik beschrijf de voortgang tegen de achtergrond van mijn eerdere voortgangsbrieven en rapportages. Op basis daarvan heb ik u de afgelopen jaren van ontwikkeling en voorbereiding steeds een beeld gegeven van de voortgang.

Als bijlagen bij deze brief ontvangt u een drietal rapporten die relevant zijn om een beeld te geven van de implementatie. Allereerst het definitieve advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) voorzien van de bestuurlijke reactie daarop. Daarnaast de tweede Gateway Review, die ook is voorzien van een bestuurlijke reactie. Beide reacties zijn in samenspraak met de bestuurlijke partners opgesteld.Ik dank het BIT en de onderzoekers van de Gateway Review voor hun adviezen die ik als zeer waardevol en richtinggevend beschouw.

 U ontvangt ook de halfjaarlijkse Monitor Implementatie Omgevingswet die u een beeld geeft van de stand van zaken in het land.

Allereerst zal ik in deze brief kort stil staan bij de vorderingen op het gebied van wetgeving. Vervolgens ga ik in op het BIT-advies en de Gateway Review. Daarna informeer ik u over de stand van zaken van de Omgevingswet, het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie daarvan. Tevens benut ik in deze brief de gelegenheid om u te informeren over de interbestuurlijke afspraken die zijn gemaakt over het uitstel van de inwerkingtreding.

Lees de verdere inhoud van deze kamerbrief hier

Afsluitend

De bestuurlijke partners en ik achten het - op basis van de voortgang van de wetgeving, van de implementatie en van de ontwikkeling van het basisniveau DSO-LV - verantwoord om de wet op 1 januari 2022 in werking te laten treden. Daarvoor moeten we allemaal nog het nodige werk verzetten maar we hebben het vertrouwen dat we dat voor elkaar krijgen. Met de toegezonden informatie geef ik u inzicht in de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet in de afgelopen periode, zodat u uw afweging over de inwerkingtreding van de wet kunt maken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren