Schreurs Opleidingen BV heeft de door haar georganiseerde evenementen (cursussen, congressen, trainingen e.d.) met de grootst mogelijke zorg samengesteld en tracht deze zo ook ten uitvoer te brengen. Mochten er zich desondanks fouten of onjuistheden voordoen of voorkomen in overgedragen kennis en/of materiaal of bij gebruik hiervan in praktijk, dan kan Schreurs Opleidingen BV voor schade die hierdoor zou kunnen ontstaan geen enkele aansprakelijkheid hiervan aanvaarden.

1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Schreurs Opleidingen B.V. en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Schreurs Opleidingen B.V. worden overeengekomen. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2: Aanmeldingen

Aanmelding van een opleiding/cursus voor een vastgestelde datum kan geschieden via de website of per email. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de deelnemer per omgaande een schriftelijke bevestiging per email. Schreurs Opleidingen B.V.  is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelnamekosten door deelnemer.

3: Betaling

Na de bevestiging van inschrijving volgt de (digitale) factuur. De vervaldatum van de factuur is een week vóór aanvang van de cursus.  Het verschuldigde lesgeld dient 1 dag voor aanvang van de cursus op rekening van Schreurs Opleidingen B.V. te zijn voldaan met vermelding van het factuurnummer, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.  Bij niet tijdige betaling behoudt Schreurs Opleidingen BV het recht maandelijks 8% van het factuurbedrag als kosten in rekening te brengen. Wanneer er op de factuur een andere betalingsconditie staat vermeld, vervalt bovenstaande regeling. Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is de deelnemer van rechtswege in verzuim en ontvangt deze via onze debiteurenadministratie een digitale betalingsherinnering. Na drie betalingsherinneringen zijn wij genoodzaakt het dossier door te geven aan het incassobureau. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer. Tevens kan de deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd.  Indien is overeengekomen dat de cursus in termijnen betaald mag worden brengen wij   € 10,00 administratiekosten per termijn in rekening. Prijzen en informatie op onze website (www.schreurs-groep.nl) zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4: Annulering, wijziging en overmacht door Schreurs Opleidingen B.V.

Schreurs Opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers (afhankelijk van de cursus is er een minimaal aantal deelnemers) of calamiteiten een training of cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Schreurs Opleidingen B.V. een passend alternatief bieden. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opleiding of cursus van Schreurs Opleidingen B.V., kan Schreurs Opleidingen B.V. de training of cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. In het geval van wijziging in de les-data of cursusdata door Schreurs Opleidingen B.V. zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer de deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata in staat is deel te nemen, wordt gekeken naar een andere cursusdata. Mocht dit ook geen uitkomst bieden, dan is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort. 

 5: Wijziging en annulering door deelnemer cursus

  • Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van de cursusdag/ of bij geen afmelding is 100% van het cursusgeld verschuldigd. U ontvangt dan wel de syllabus.
  • Bij verhindering is men gerechtigd een plaatsvervanger uit dezelfde organisatie aan te wijzen of deel te nemen aan een andere cursus.

 

Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk (per e-mail) worden doorgegeven.
Schreurs Opleidingen B.V. behoudt het recht een cursus te annuleren. In dat geval worden de deelnemers in eenzelfde cursus op een andere dag geplaatst. Indien herplaatsing niet mogelijk is, is geen cursusgeld verschuldigd

6: Auteursrechten

Alle rechten van het door Schreurs Opleidingen B.V. verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Schreurs Opleidingen B.V., voor zover deze rechten niet bij anderen berusten. Zonder schriftelijk toestemming van Schreurs Opleidingen B.V. is het niet toegestaan om het lesmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Schreurs Opleidingen B.V. worden verzorgd. Bij overtreding hiervan is een boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding, vermeerderd met € 250,- per dag dat de overtreding voortduurt. 

7: Aansprakelijkheid

Elke deelname aan een opleiding / cursus is voor eigen risico van de cursist. Schreurs Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendommen van deelnemers. Schreurs Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers.  Schreurs Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel tijdens de (praktijk)cursus. Schreurs Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer en het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes. Schreurs Opleidingen B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de opleiding / cursus met de opgedane kennis doet.

8: Privacyverklaring

De aan Schreurs Opleidingen B.V. verstrekte bedrijfs- en persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering t.b.v. kennisoverdracht. Schreurs Opleidingen B.V. houdt zich aan de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Advisering/offertes 

Op alle met ons gesloten overeenkomsten is de “RVOI (Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau)2011” van toepassing. Deze kan worden opgevraagd.

 Schreurs Groep
Bassin 15
6001 GZ Weert
W
www.schreurs-groep.nl
E info@schreurs-groep.nl
T
085-8772316